Znak kakovosti v graditeljstvu - razpis 2023

Objavljen je nov razpis Znak kakovosti v graditeljstvu 2023

Za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje v okviru certifikacijske sheme ZKG lahko prijavitelji prijavijo proizvod, storitev, napravo ali tehnologijo, ki jo proizvajajo, tržijo ali izvajajo v Sloveniji.
Prijavitelj je proizvajalec, izvajalec ali pooblaščeni zastopnik, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za proizvodnjo ali prodajo blaga in opravljanje storitev v Sloveniji.
Primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za posamezno področje.
Najboljši v svoji kategoriji in tisti, ki za najboljšimi zaostajajo za največ 10 odstotkov, prejmejo certifikat ZKG.
Certifikati Znak kakovosti v graditeljstvu, ZKG, bodo podeljeni na odmevnejših prireditvah. Predvidena je tudi dodatna promocija prejemnikov certifikata ZKG v okviru sejmov ali drugih javnih in strokovnih prireditev, na katerih sodeluje GI ZRMK.

Javni razpis bo predvidoma odprt do 10. novembra 2023.

VEČ

Toplotna zaščita stavbnega ovoja z upoštevanjem okoljskega in kulturnovarstvenega vidika (U4-1)

Termin
Četrtek, 16. marca, od 8.30 do 15.00 v e-obliki oz. preko ZOOM-a,
četrtek, 23. marca 2023, od 9:00 do 12:15, v živo
četrtek, 30. marca, od 8.30 do 15.00 v e-obliki oz. preko ZOOM-a in
četrtek, 6. aprila, od 9.00 do 12.15 v živo.

Namenjeno
Projektantom, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

V integralnem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) v koordinaciji Ministrstva za okolje podnebje in energijo (MOPE) je predviden niz usposabljanj za ključne deležnike v procesu prenove stavbnega fonda kot gradniku postopnega prehoda v brezogljično družbo (www.trajnostnagradnja.si/usposabljanje/). Niz tematskih usposabljanj je namenjen tudi strokovnjakom v javnemu sektorju kamor sodijo gradbeni in stanovanjski inšpektorji ter inšpektorji za energetiko, kulturo in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami RS (v nadaljevanju inšpektorji).

Osnovna naloga inšpektorjev je nadzor nad izvajanjem predpisov pri gradnji in prenovi stavb. Pri njihovem delu je ključno tudi poznavanje novosti strateških in izvedbenih aktov na ravni EU in Slovenije, predpisov, standardov in dobre prakse. K dvigu kakovosti v vseh procesih gradnje (načrtovanje, izvedba) in posledično k višji kakovosti bivalnega/delovnega in grajenega okolja sodi dobra usposobljenost, kompetence ter dodatna znanja in veščine, ki so temelj zaupanja vseh vpletenih deležnikov (investitor, lastnik, uporabnik, stroka).

Celovitost načrtovanih ukrepov v procesu prenove stavb je povezana z ukrepi na ovoju stavbe in tehničnih sistemih. Dva izmed najpogostejših in tudi učinkovitih ukrepov sta menjava zunanjega stavbnega pohištva (okna in vrata) in dodatna toplotna zaščita fasade in tal ali stropa nad ali pod ogrevanimi površinami).

Velik vpliv pri prenovi na končno podobo oz. izgled stavbe, naselja ali krajine ni povezan le s poznavanjem predpisov in drugih aktov, temveč je ključno širše razumevanje politik, načel urejanja prostora z mehanizmi umeščanja objektov in naprav, zahtev bistvenih lastnosti gradbenih objektov, okoljskih, družbenih in finančnih vidikov ter posebnosti, ki veljajo za stavbe kulturne dediščine, in tudi novosti in trendov v stroki.
Ukrepi na ovoju stavbe poleg manjše rabe energije, nižjih stroškov obratovanja ter izboljšanju bivalnega in delovnega okolja pripomorejo tudi k zmanjšanju ogljičnega odtisa in posledično k blaženju podnebnih sprememb .
Na usposabljanju (U4-1) bo poudarek na okoljskih in kulturnovarstvenih vidikih pri prenovi na ovoju stavbe. Udeležencem bodo predstavljeni strateški dokumenti na ravni EU in Slovenije, zakonodaja in njene novosti (gradbeno prostorska, energetska in kulturnovarstvena), trajnostni vidiki v celotnem življenjskem ciklu, okoljsko vzdržno vedenje, potresna in požarna odpornost, posebnosti stavb kulturne dediščine, primer dobre prakse s terenskim ogledom ter pomen zagotavljanja kakovosti na primeru okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko znak ZKG.

Učno gradivo bo dostopno preko spletne učilnice, kjer bodo imeli udeleženci dostop do dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja in vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Usposabljanja obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

1. del: četrtek, 16. marec 2023 – 7,3 šolskih ur, – v e-obliki oz. preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Splošni napotki z uvodom v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:10 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja

»LIFE IP CARE4CLIMATE«

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
9:10 – 9:15 Pozdravni nagovor tbd, MOPE
9:15 – 9:40 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:40 – 10:00 Zakonodaja in novosti s področja URE in OVE Mag. Erik Potočar, MOPE
10:00 – 10:15 Odmor
10:15 – 11:15 Precepi in dejavniki okoljsko vzdržnega vedenja in vloga inšpektorjev Zasl. prof. dr. Marko Polič,

UL – FF

11:15 – 12:15 Trajnostna gradnja in okoljski vidiki  Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
12:15– 13:00 Odmor  za kosilo
13:00 – 13:45 Okoljski in kulturnovarstveni vidiki ter terminologija prenove stavb Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
13:45 – 14:45 Utrditveni ukrepi in povečanje potresne odpornosti pri prenovi stavb Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
14:45 – 15:00 Uvod v terenski ogled Neva Jejčič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Terenski ogled: četrtek, 23. marec, – 2,5 šolski uri – v živo v dvorani Forum na GR in terenski ogled stavbe kulturne dediščine v Ljubljani

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 10:15 Terenski ogled Neva Jejčič, GI ZRMK
10:15 – 10:40 Odmor  s prihodom na sejem DOM
10:40 – 11:25

in od

11:30 – 12:15

Zagotavljanje kakovosti in vloga okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu

(dvorana Forum na GR v dveh skupinah)

Neva Jejčič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

2. del: četrtek, 30. marec 2023, – 7,3 šolskih ur – v e-obliki oz. preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:45 Upoštevanje potreb funkcionalno oviranih pri prenovi stavb Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe, Zavod dostop
9:45 – 10:00 Odmor
10:00 – 10:45 Novosti varstva dediščine in načela z izhodišči Davoške deklaracije Mag. Barbara Žižič Baumgartner, MK
10:45 – 12:00 Zakonodaja in smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine Marija Režek Kambič, ZVKDS
12:00 – 12:45 Odmor
12:45– 13:45 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES Prof. dr. Sašo Medved, FS UL
13:45 – 14:15 Spremembe pri izdelavi energetskih izkaznic Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Luka Zupančič, GI ZRMK
14:15 – 15:00 Požarna varnost pri posegih na ovoju stavbe Milan Hajdukovič, SZPV
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 3. del: četrtek, 6. april 2023, – 4 šolske ure – v živo

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:10 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:40 Sistem urejanja prostora in umeščanje proizvodnih naprav za izkoriščanje OVE v prostor Barbara Radovan, MNVP
9:40 – 10:10 Evakuacijske in intervencijske poti pri prenovi stavb Mateja Gris , SZPV
10:10 – 10:30 Odmor
10:30 – 11:30 Novosti pri prenovi v luči nove zakonodaje Barbara Radovan, MNVP
11:30 – 12:00 Mednarodni dokumenti varstva dediščine in podnebne spremembe Tatjana Adamič, ZVKDS
12:00 – 12:15 Interaktivna delavnica Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Vsebinska priprava delavnice: Neva Jejčič, mag Miha Tomšič in izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl.

Usposabljanje je namenjeno inšpektorjem (gradbeni in stanovanjski inšpektorji ter inšpektorji za energetiko in za kulturo RS), ki so ključni pri nadzoru nad izvajanjem predpisov pri celovitih prenovah stavb.

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice.

Prijavljeni udeleženci bodo prejeli preko e-pošte podrobnejša navodila o prijavi oz. registraciji v spletno učilnico, kjer so dostopne informacije o poteku usposabljanja, ZOOM povezava za on-line dostop do usposabljanja, učna gradiva, zaključno preverjanje znanja oz. izpit in druge koristne informacije.

Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na IZS in ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:


Energijsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo in njegova vgradnja (U3-2)

Termin
torek, 24. januarja, od 8.30 do 15.00 v e-obliki,
četrtek, 26. januarja, od 8.30 do 15.00 v e-obliki in 24,
torek, 31. januarja, od 9.00 do 14.30 hibridno (v živo in e-obliki)

Namenjeno
Izvajalcem, proizvajalcem, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava

Vsebina

Proizvajalci in ponudniki stavbnega pohištva so ključni spodbujevalci nakupa in vgradnje energijsko učinkovitega, predvsem pa do okolja prijaznega stavbnega pohištva, ki je ključ do uspešnih celovitih (trajnostnih, ničenergijskih in v prihodnje ničemisijskih) prenov stavb. Njihova dobra usposobljenost, kompetence ter dodatna znanja in veščine so temelj zaupanja investitorjev, lastnikov in uporabnikov stavb in tudi stroke. Javni skladi s finančnimi mehanizmi in javni investitorji z naročili tovrstnih izdelkov so ključeni spodbujevalci nakupa okoljsko prijaznejših izdelkov, kar pripomore h hitrejšemu razogljičenju stavb ter dvigu kakovosti bivalnega in grajenega okolja.

Celovitost načrtovanih ukrepov v procesu prenove stavb je povezana z ukrepi na ovoju stavbe in tehničnih sistemih. Eden izmed najpogostejših in tudi učinkovitih ukrepov na ovoju stavbe je menjava zunanjega stavbnega pohištva z energijsko učinkovitim, ki vključuje tudi sodobni način vgradnje. Poleg bistvenih lastnosti, navedenih v izjavah o lastnostih in CE oznakah ob upoštevanju sodobnih načel vgradnje, bi že morali pri nakupu izdelkov upoštevati tudi izpolnjevanje ključnih okoljskih lastnostih, opredeljenih v okoljskih produktnih deklaracijah oz. EPD-jih, ki so v tujini že vrsto standard pri javnih in drugih naročilih. Menjava oken in vrat pripomore poleg manjše rabe energije, nižjih stroškov obratovanja ter izboljšanju bivalnega in delovnega okolja tudi k zmanjšanju ogljičnega odtisa in posledično blaženju podnebnih sprememb ter višji kakovosti bivalnega/delovnega in grajenega okolja.

Na usposabljanju (U3-2) bo poudarek na okoljskih vidikih zunanjega stavbnega pohištva. Udeležencem bodo predstavljeni strateški dokumenti na ravni EU in Slovenije, zakonodaja in njene novosti, upoštevanje trajnostnih vidikov, okoljsko vzdržno vedenje, požarna varnost v luči novih tehnologij, posebnosti stavb kulturne dediščine, ključni prostorsko-načrtovalski vidiki s poudarkom na kakovosti notranjega in grajenega okolja, metode in orodja za izdelavo LCA analize in EPD, orodja za izračun ogljičnega odtisa in primeri dobre prakse doma in v tujini s prikazom prednosti zelenega nakupa na primeru oken z EPD ter digitalne knjižnice in pomen zagotavljanja kakovosti na primeru okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko znak ZKG.

Obravnavani okoljski vidiki oken in vrat s predstavitvijo metod in orodij oz. programske opreme, e-knjižnic, LCA, EPD in drugih ključnih elementov za večjo preglednost prenove stavb z vidika vplivov na okolje imajo bistveni vpliv na poti do hitrejšega razogljičenja stavbnega fonda do leta 2050. Pri tem je treba upoštevati vse vidike trajnostne gradnje v celotnem življenjskem ciklu vgrajenega proizvoda z vidika proizvajalca, investitorja in uporabnika.

Učno gradivo bo dostopno preko spletne učilnice, kjer bodo imeli udeleženci dostop do dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja in vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Usposabljanja obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

1. del – torek, 24. januar 2023 – 7,5 šolskih ur, e-oblika

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Splošni napotki z uvodom v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:10 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja

»LIFE IP CARE4CLIMATE«

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
9:10 – 9:15 Pozdravni nagovor Tadej Volarič, MOP
9:15 – 9:40 O oknih in vratih Neva Jejčič, GI ZRMK
9:40 – 10:00 Zakonodaja in novosti s področja URE in OVE Mag. Erik Potočar, MzI
10:00 – 10:15 Odmor
10:15 – 11:15 Precepi in dejavniki okoljsko vzdržnega vedenja Zasl. prof. dr. Marko Polič,

UL – FF

11:15 – 12:15 Trajnostna gradnja in okoljski vidiki oken  Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
12:15– 13:00 Odmor  za kosilo
13:00 – 14:00 Zeleno javno naročanje in okoljske deklaracije Janja Ribič, MOP
14:00 – 14:45 Novosti pri menjavi oken in vrat v luči nove zakonodaje Barbara Radovan, MOP
14:45 – 15:00 Interaktivna delavnica Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

2. del – četrtek, 26. januar 2023 – 7,5 šolskih ur, e-oblika

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:30 Stavbno pohištvo in kulturna dediščina Tatjana Adamič, ZVKDS
9:30 – 10:30 Okna in vrata v konceptu požarne varnosti Milan Hajdukovič, SZPV
10:30 – 10:45 Odmor
10:45 – 11:30 Sodobni principi načrtovanja prenove stavbne lupine Doc. dr. Vlatka Ljubanovič,

FA-UL

11:30– 13:00 Primer dobre prakse v Avstriji – Eco2soft in EPD* DI Mag. Cristina Florit,

DI Philipp Boogman, IBO

13:00 – 13:30 Odmor za kosilo
13:30– 14:30                  Tehnično-tehnološke lastnosti lesa in okoljski vidiki v primerjavi s PVC in kovinskimi profili Izr. prof. dr. Aleš Straže, UL – BF
14:30 – 15:00 Primer dobre prakse Tbd
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

3. del – torek, 31. januar 2023 – 6 šolskih ur – hibridno (v živo in e-obliki)

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:10 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 10:15 Označevanje ter vidiki CE in EPD stavbnih elementov Doc. dr. Katja Malovrh Rebec, ZAG
10:15 – 10:45 Primer dobre prakse – EPD za steklo* Jonathan Brunette,

Guardian glass

10:45 – 11:00 Odmor
11:00 – 12:15 Okna in vrata v povezavi z BIM načrtovanjem Gorazd Rajh, Pilon
12:15 – 13:00 Zagotavljanje kakovosti in okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu Neva Jejčič, GI ZRMK
13:00 – 13:45 Odmor za kosilo
13:45 – 14:15 Interaktivna delavnica Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
14:15 – 14:30

 

Zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

*Predavanje bo v angleškem jeziku, prevod ni zagotovljen.

Vsebinska priprava delavnice: Neva Jejčič, mag Miha Tomšič in izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl.

Usposabljanje je namenjeno predvsem proizvajalcem in ponudnikom stavbnega pohištva in strokovnjakom s tega področja ter javnim skladom in javnim investitorjem, ki so ključni spodbujevalci nakupa in vgradnje do okolja prijaznejših proizvodov.

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite najkasneje do ponedeljka, 23. januarja 2023. Za dodatne informacije prosimo, da nas kontaktirate preko e-pošte info@trajnostnagradnja.si.

Prijavljeni udeleženci bodo prejeli preko e-pošte podrobnejša navodila o vpisu v spletno učilnico, kjer so dostopne informacije o poteku usposabljanja, ZOOM povezava za on-line dostop do usposabljanja, učna gradiva, zaključno preverjanje znanja oz. izpit in druge koristne informacije.

Pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS za udeležbo pridobijo 3 kreditne točke – sklop B (Teorija in referenčna praksa) za prvi dan, in 2 kreditni točki – sklop B za vsak naslednji dan (skupaj največ 7 KT) v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin za udeležbo na vseh treh delih usposabljanja. Za udeležbo po posameznih dnevih pa se določi 2 kreditni točki za vsak dan posebej, vendar ne več kot 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin za prisotnost na vse treh delih usposabljanja skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:


Širša, energijska in protipotresna prenova stavb (U6-5)

Termin U6-5
19., 20., 21. in 22. december 2022

Namenjeno
Projektantom, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

Širša, energetska in protipotresna prenova stavb

Energijski kazalniki in izzivi nove generacije energetskih izkaznic

Usposabljanje bo potekalo v

 • ponedeljek, 19. decembra, od 8.30 do 15.00, e-oblika,
 • v sredo, 21. decembra, od 8.30 do 16.00, e-oblika,
 • torek, 20. december 2022, od 11:30 do 13:15, terenski ogled v živo
 • v četrtek, 22. decembra, od 9.30 do 11.00, e-oblika.

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

Niz tematskih usposabljanj U6 je namenjen strokovni javnosti, ki povezuje energetsko prenovo z drugimi pomembnimi vidiki kakovosti stavb, kot je potresna in požarna varnost, kakovost notranjega okolja, pametna pripravljenost stavbe in vidiki trajnostne gradnje. Smo v obdobju spreminjanja predpisov (PURES 2022), naslednje leto pričakujemo novo direktivo EPBD, na energetsko učinkovitost stavb gledamo drugače – v kontekstu številnih aktualnih izzivov za stavbni fond in na to se bomo morali odzvati tudi z novo generacijo energetskih izkaznic. Energetske izkaznice stavb so komunikacijska vez med stroko in uporabniki in pomemben dejavnik pri odločitvah za naložbe v prenovo. Na tokratnem usposabljanju predstavljamo rezultate projekta, ki se je ukvarjal z prihodnostjo energetskih izkaznic, H2020 U-CERT (https://u-certproject.eu/).

S tokratnim usposabljanjem naslavljamo izzive širše prenove stavb v luči pričakovanih novosti direktive EPBD in naše zakonodaje na področju URE in OVE s strateškimi odločitvami zaradi zaostrenih energetskih razmer. Ob tem je za naše okolje ključno tudi povečanje potresne in požarne odpornosti stavb, na kar je treba biti pozoren pri prenovi stavb. Usklajevanje razumevanja energijskih kazalnikov stavbe z evropskimi standardi v novem PURES za inženirsko stroko prinaša zahtevnejše računske postopke in težko pričakovane minimalne zahteve za skoraj ničenergijske stavbe, to pa obenem predstavlja izhodišče za naslednjo generacijo energetskih izkaznic pri nas.
Osnutek prenovljene Direktive EPBD predlaga med drugim gradnjo skoraj ničemisijskih stavb z vidika rabe energije (od leta 2027 dalje za javne stavbe in od leta 2030 za vse ostale stavbe), kar odpira prostor za obnovljive vire energije in nove oblike samooskrbe elektriko iz OVE. Po letu 2030 bo obvezen tudi izračun ogljičnega odtisa stavbe, skladno z metodologijo Level(s), pri čemer se upoštevajo emisije v celotnem življenjskem ciklu stavbe zaradi rabe energije in uporabljenih gradiv v stavbi.

V sklopu usposabljanja bodo predstavljeni tudi rezultati projekta U-CERT (Na poti do nove generacije k uporabnikom usmerjenega energetskega ocenjevanja in certificiranja s podporo EPB Centra). Ključni namen U-CERT je uvedba nove generacije shem certificiranja energetske učinkovitosti, ki bo stavbe vrednotila na celosten in stroškovno učinkovit način. Projekt U-CERT podpira preplet kakovosti in zanesljivosti z uporabo standardov EPB, razvitih v okviru mandata M/480; spodbuja razvoj in uporabo celostnih inovativnih rešitev, osredotočenih na uporabnike, vključno s pripravljenostjo na pametne sisteme in interakcije ljudi s stavbo (SRI); spodbuja in podpira končne uporabnike pri odločanju (npr. k celoviti prenovi), k bolj smiselnemu nakupu ter okrepil zaupanje z jasnimi koristmi in vpogledom v dodano vrednost stavb z uporabo energetskih izkaznic.

V zaključku so tretji dan usposabljanja predvideni še ogledi primerov dobre prakse energetsko prenovljene stavbe (UL Ekonomska fakulteta – ukrepi na sistemih in upravljanje z energijo) in stavbe v prenovi (večstanovanjska stavba v Ljubljani, kjer ta čas poteka energetska prenova).

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja ter vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice.

Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Program

Usposabljanje U6-5 obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

1. del: ponedeljek, 19. december 2022, – 8 šolskih ur, e-oblika

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Splošni napotki o usposabljanju Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:00 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
9:00 – 9:05 Pozdravni nagovor Dejan Zupanc, MOP
9:05 – 9:10 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 9:40 Novosti v zakonodaji s področja URE in OVE Mag. Erik Potočar, MzI
9:40 – 10:30 Kaj prinaša PURES 2022 Prof. dr. Sašo Medved, UL FS
10:30 – 10:40 Odmor
10:40 – 11:10 Energetske izkaznice stavb deset let kasneje Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
11:10 – 11:30 ePANACEA EPC* DIin Susanne Bruner-Lienhart, Energie Agentur Steiermark*
11:30 – 11:50 Pametna pripravljenost stavb – SRI* Sophie Dourlens-Quaranta, R2M Solution SAS*
11:50 – 12:40 Ogljični odtis in kazalniki trajnostne gradnje Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
12:40– 13:15 Odmor  za kosilo
13:15 – 14:00 Vidiki požarne varnosti pri prenovi stavb  Milan Hajdukovič, SZPV
14:00 – 14:45 Prenova stavb in povečanje potresne odpornosti Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
14:45 – 15:30 Samooskrba z energijo in digitalizacija Nejc Jamšek, NGEN
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 2. del – sreda, 21. december 2022, – 7,5 šolskih ur, e-oblika

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:00 Predstavitev vsebin U-CERT Mag. Jure Vetršek, IRI UL
9:00 – 9:45 Uvodno plenarno predavanje: novosti predloga EPBD in širši kontekst Mag. Jure Vetršek, IRI UL
9:45 – 10:00 Odmor
10:00– 11:45 Vidiki standardov, metodologij, indikatorjev in energetskih izkaznic – predstavitev EPB centra Mag. Jure Vetršek, IRI UL
11:45 – 12:30 Odmor za kosilo
12:30 – 13:40 Predstavitev konteksta U-CERT za uporabnike stavb Domen Bančič, IRI UL
13:40 – 14:20 Predstavitev programskega orodja U-CERT ‘Comparison and Calculation Toolkit for National Annexes Eva Zavrl, IRI UL
14:20 – 14:30 Odmor
14:30 – 15:00 Predstavitev orodij za ocenjevanje notranjega okolja ‘IAQ Score‘ in ‘Thermal Score Eva Zavrl, IRI UL
15:00 – 15:15 Interaktivni del in zaključek Mag. Jure Vetršek, IRI UL
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 3. del – torek, 20. december 2022, – 2,5 šolski uri, terenski ogled v živo

            Ura Terenski ogled stavbe Predavatelj
10:30 -10:45 Uvod v terenski ogled

Opomba: dvorana E v medetaži, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Dimičeva 13 v Ljubljani, brezplačno parkiranje je za udeležence zagotovljeno v garaži ali na zunanjih parkiriščih

Neva Jejčič, GI ZRMK
10:45-11:30 Odmor
11:30 – 13:15 Večstanovanjska stavba, Ljubljana, Bežigrad Neva Jejčič, GI ZRMK

 in četrtek, 22. december 2022, – 3 šolske ure, e-oblika

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:30 – 9:40 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:40 – 10:30 Zaključno plenarno predavanje: rezultati U-CERT in možne rešitve prenosa EPBD v nacionalno zakonodajo, postopki ocenjevanja energetske učinkovitosti stavb in certificiranja Mag. Jure Vetršek, IRI UL
10:30 -11:00 Interaktivni del z zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

* Predavanji bosta potekali v angleščini.

Prijava na usposabljanje

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka, predvsem pa dostopa do učnega gradiva, dodatnih informacij in izpita prijavite preko spletne prijavnice zgoraj najkasneje do ponedeljka, 19. decembra 2022.

Vpis v spletno učilnico

Prijavljeni udeleženci prejmejo v e-poštni nabiralnik podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku predavanj v e-obliki preko e-pošte. Prosimo preverite tudi nabiralnik za vsiljeno/spam/nezaželeno pošto in označite, da je naša pošta varna.

Kreditne točke ZAPS in IZS

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS za udeležbo pridobijo 3 kreditne točke, sklop B (Teorija in referenčna praksa), v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:


Širša, energijska in protipotresna prenova stavb (U6-3 in U6-4)

Termin U6-3
13., 14. in 16. december 2022

Termin U6-4
13., 15. in 20. december 2022

Namenjeno
Projektantom, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

Širša, energetska in protipotresna prenova stavb

Energijski kazalniki in izzivi nove generacije energetskih izkaznic

Usposabljanje bo potekalo v
Prvi termin U6-3: torek, 13. decembra, od 8.30 do 15.00 – e-oblika,
v sredo, 14. decembra, od 8.30 do 16.00 – e-oblika in
v petek, 16. decembra, od 9.30 do 13.15 – hibridno (v e-obliki in v živo) prvi del do 11h in terenski ogled v živo
Drugi termin U6-4: torek, 13. decembra, od 8.30 do 15.00 – e-oblika,
četrtek, 15.decembra, od 8.30 do 16.00 – e-oblika in
torek, 20. december 2022, 9.30 do 13.15 – hibridno (v e-obliki in v živo) prvi del do 11h in terenski ogled v živo.

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

Niz tematskih usposabljanj U6 je namenjen strokovni javnosti, ki povezuje energetsko prenovo z drugimi pomembnimi vidiki kakovosti stavb, kot je potresna in požarna varnost, kakovost notranjega okolja, pametna pripravljenost stavbe in vidiki trajnostne gradnje. Smo v obdobju spreminjanja predpisov (PURES 2022), naslednje leto pričakujemo novo direktivo EPBD, na energetsko učinkovitost stavb gledamo drugače – v kontekstu številnih aktualnih izzivov za stavbni fond in na to se bomo morali odzvati tudi z novo generacijo energetskih izkaznic. Energetske izkaznice stavb so komunikacijska vez med stroko in uporabniki in pomemben dejavnik pri odločitvah za naložbe v prenovo. Na tokratnem usposabljanju predstavljamo rezultate projekta, ki se je ukvarjal z prihodnostjo energetskih izkaznic, H2020 U-CERT (https://u-certproject.eu/).

S tokratnim usposabljanjem naslavljamo izzive širše prenove stavb v luči pričakovanih novosti direktive EPBD in naše zakonodaje na področju URE in OVE s strateškimi odločitvami zaradi zaostrenih energetskih razmer. Ob tem je za naše okolje ključno tudi povečanje potresne in požarne odpornosti stavb, na kar je treba biti pozoren pri prenovi stavb. Usklajevanje razumevanja energijskih kazalnikov stavbe z evropskimi standardi v novem PURES za inženirsko stroko prinaša zahtevnejše računske postopke in težko pričakovane minimalne zahteve za skoraj ničenergijske stavbe, to pa obenem predstavlja izhodišče za naslednjo generacijo energetskih izkaznic pri nas.
Osnutek prenovljene Direktive EPBD predlaga med drugim gradnjo skoraj ničemisijskih stavb z vidika rabe energije (od leta 2027 dalje za javne stavbe in od leta 2030 za vse ostale stavbe), kar odpira prostor za obnovljive vire energije in nove oblike samooskrbe elektriko iz OVE. Po letu 2030 bo obvezen tudi izračun ogljičnega odtisa stavbe, skladno z metodologijo Level(s), pri čemer se upoštevajo emisije v celotnem življenjskem ciklu stavbe zaradi rabe energije in uporabljenih gradiv v stavbi.

V sklopu usposabljanja bodo predstavljeni tudi rezultati projekta U-CERT (Na poti do nove generacije k uporabnikom usmerjenega energetskega ocenjevanja in certificiranja s podporo EPB Centra). Ključni namen U-CERT je uvedba nove generacije shem certificiranja energetske učinkovitosti, ki bo stavbe vrednotila na celosten in stroškovno učinkovit način. Projekt U-CERT podpira preplet kakovosti in zanesljivosti z uporabo standardov EPB, razvitih v okviru mandata M/480; spodbuja razvoj in uporabo celostnih inovativnih rešitev, osredotočenih na uporabnike, vključno s pripravljenostjo na pametne sisteme in interakcije ljudi s stavbo (SRI); spodbuja in podpira končne uporabnike pri odločanju (npr. k celoviti prenovi), k bolj smiselnemu nakupu ter okrepil zaupanje z jasnimi koristmi in vpogledom v dodano vrednost stavb z uporabo energetskih izkaznic.

V zaključku so tretji dan usposabljanja predvideni še ogledi primerov dobre prakse energetsko prenovljene stavbe (UL Ekonomska fakulteta – ukrepi na sistemih in upravljanje z energijo) in stavbe v prenovi (večstanovanjska stavba v Ljubljani, kjer ta čas poteka energetska prenova).

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja ter vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice.

Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Program

Usposabljanje U6-3 in U6-4 obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

1. del – torek, 13. december 2022, – 8 šolskih ur, e-oblika, U6-3 in U6-4

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Splošni napotki o usposabljanju Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:00 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
9:00 – 9:05 Pozdravni nagovor tbd, MOP
9:05 – 9:10 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 9:40 Novosti v zakonodaji s področja URE in OVE

 

Mag. Erik Potočar, MzI

 

9:40 – 10:30 Kaj prinaša PURES 2022 Prof. dr. Sašo Medved,

UL FS

10:30 – 10:40 Odmor
10:40 – 11:10 Energetske izkaznice stavb deset let kasneje Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
11:10 – 11:50 Samooskrba z energijo sonca in digitalizacija Nejc Jamšek, NGEN
11:50 – 12:30 Ogljični odtis in kazalniki trajnostne gradnje

 

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
12:30– 13:10 Odmor  za kosilo
13:10 – 13:30 Pametna pripravljenost stavb – SRI* Sophie Dourlens-Quaranta,

R2M Solution SAS*

13:30 – 14:10 Vidiki požarne varnosti pri prenovi stavb  Milan Hajdukovič, SZPV
14:10 – 14:50 Prenova stavb in povečanje potresne odpornosti Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
14:50 – 15:00 Interaktivni del Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

  2. del – prvi termin U6-3 v sredo, 14. december 2022, – 8,5 šolskih ur, e-oblika

           drugi termin U6-4 četrtek, 15. december 2022, – 8,5 šolskih ur, e-oblika

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:00 Predstavitev vsebin U-CERT Mag. Jure Vetršek, IRI UL
9:00 – 10:00 Uvodno plenarno predavanje: novosti predloga EPBD in širši kontekst Mag. Jure Vetršek, IRI UL
10:00 – 10:15 Odmor
10:15– 12:00 Vidiki standardov, metodologij, indikatorjev in energetskih izkaznic – predstavitev EPB centra Mag. Jure Vetršek, IRI UL
12:00 – 12:45 Odmor za kosilo
12:45 – 14:00 Predstavitev konteksta U-CERT za uporabnike stavb Domen Bančič, IRI UL
14:00 – 14:45 Predstavitev programskega orodja U-CERT ‘Comparison and Calculation Toolkit for National Annexes Eva Zavrl, IRI UL
14:45 – 15:00 Odmor
15:00 – 15:45 Predstavitev orodij za ocenjevanje notranjega okolja ‘IAQ Score‘ in ‘Thermal Score Eva Zavrl, IRI UL
15:45 – 16:00 Interaktivni del in zaključek Mag. Jure Vetršek, IRI UL
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

3. del – prvi termin U6-3 v petek, 16. december 2022, – 4.5 šolskih ur, prvi del do 11h hibridno (e-oblika ali v živo), terenski ogled v živo

            drugi terminU6-4 v torek, 20. december 2022, – 4.5 šolskih ur – prvi del do 11h hibridno (e-oblika ali v živo) in terenski ogled v živo

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:30 – 9:40 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:40 – 10:30 Zaključno plenarno predavanje: rezultati U-CERT in možne rešitve prenosa EPBD v nacionalno zakonodajo, postopki ocenjevanja energetske učinkovitosti stavb in certificiranja Mag. Jure Vetršek, IRI UL
10:30 -10:45 Uvod v terenski ogled Mag. Jure Vetršek, IRI UL,

Neva Jejčič, GI ZRMK

10:45 – 11:00 Interaktivni del z zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

11:00 – 11:30 Odmor
11:30 – 13:15 Terenski ogled stavb:

UL, Ekonomska fakulteta**

Večstanovanjska stavba, Ljubljana, Bežigrad

Opomba: slušatelji se razdelijo v dve skupini

Mag. Jure Vetršek, IRI UL,

 

Neva Jejčič, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

* Predavanje bo potekalo v angleščini.

**Ogled Ekonomske fakultete je možen le v petek, 16. decembra 2022.

Prijava na usposabljanje

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka, predvsem pa dostopa do učnega gradiva, dodatnih informacij in izpita prijavite preko spletne prijavnice zgoraj najkasneje do ponedeljka, 12. decembra 2022.

Vpis v spletno učilnico

Prijavljeni udeleženci prejmejo v e-poštni nabiralnik podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku predavanj v e-obliki preko e-pošte. Prosimo preverite tudi nabiralnik za vsiljeno/spam/nezaželeno pošto in označite, da je naša pošta varna.

Kreditne točke ZAPS in IZS

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS za udeležbo pridobijo 3 kreditne točke, sklop B (Teorija in referenčna praksa), v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:


Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata

PRIJAVA

Vsebina

Vabilo na delavnico Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata v četrtek, 6. oktobra 2022, med 10:30 -12:30 v okviru sejma Ambient-Dom plus v dvorani FORUM na Gospodarskem razstavišču na Dunajski cesti 18 v Ljubljani in v e- obliki oz. preko ZOOM-a.

Okna in vrata sodijo med zunanji ovoj stavbe in so eden izmed ključnih elementov na poti v podnebno nevtralno družbo. Pri tem niso pomembne le njihove energijske in druge lastnosti, temveč tudi čim manjši ogljični odtis, kar je tudi eden izmed korakov na poti do čim hitrejšega razogljičenja stavbnega fonda, kot to predvidevajo zaveze ter strateški in drugi dokumenti na ravni EU in tudi pri nas.

Stavbno pohištvo ima namreč dolgo življenjsko dobo, proizvodi pa se lahko glede na njihove funkcionalno-tehnične lastnosti, energijske kazalnike, ogljični odtis in primernost na krožni življenjski cikel (delež recikliranih surovin, ponovno uporabo, reciklabilnost) med seboj lahko precej razlikujejo. Zato je vzpostavitev te nove kategorije Znaka kakovosti v graditeljstvu oz. na kratko ZKG še kako aktualna in ključna pri izbiri in nakupu oken in vrat. Nadgradnja razvoja novih kategorij se izvaja v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) z namenom čim hitrejšega razogljičenja stavbnega fonda s poudarkom na zagotavljanju višje kakovosti.

Pri tem je ključen razvoj priprave transparentnih elementov kakovosti z merili za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje in tudi samoocenjevanje ter vključitev pridobljenega certifikata ZKG za okoljsko prijaznejša okna in vrata v javne razpise, npr. Zeleno javno naročanje, in druge razpise, pogojev za pridobitev finančnih sredstev in nepovratnih finančnih spodbud, npr. Eko sklada, in tudi za potrebe okoljskih dajatev in zavarovanje nepremičnine.

Kako daleč so na tem področju slovenski proizvajalci in dobavitelji stavbnega pohištva oz. oken in vrat? Ali razpolagajo z vpogledom v okoljske lastnosti njihovega proizvoda? Kako poteka po njihovem mnenju dokazovanje in trženje tovrstnih proizvodov doma in v tujini? So pripravljeni

Orisali bomo pomen pridobitve okoljskih lastnosti proizvodov v luči podnebnih sprememb, prednostih za investitorja, uporabnika, ponudnika oz. proizvajalca in pomenu priprave elementov kakovosti s podrobnimi merili za vrednotenje oz. ocenjevanje oken in vrat z upoštevanjem okoljskih vidikov trajnostne gradnje v okviru certifikacijske sheme ZKG, več na spletni strani www.trajnostnagradnja.si/zkg/, in upoštevanju certifikata ZKG v javnih in drugih razpisih.

Program

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:30 Pozdravni nagovor GI ZRMK in MOP
10:35 Trajnostna gradnje – okoljske lastnosti Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
11:00 Nadgradnja razvoja nove kategorije ZKG Neva Jejčič, GI ZRMK
11:15 Izzivi, potrebe, zahteve, izkušnje in predlogi za novo kategorijo ZKG – okoljske lastnosti  oken in vrat Vabljeni udeleženci
12:10 – 12:30 Razprava z zaključki
Moderator: mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Na dogodek vljudno vabljeni proizvajalci stavbnega pohištva, javni in zasebni investitorji in finančne ustanove, še posebej Eko sklad, projektanti in drugi deležniki, ki ste sodelovali pri uspešnih izvedbah prenove stavb oziroma tovrstne projekte načrtujete.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka predhodno prijavite najkasneje do srede, 5. oktobra 2022, preko spletne prijave TUKAJ.

Dogodek bo potekal v živo z možnostjo spremljanja v e-obliki preko Zoom povezave, ki bo udeležencem posredovana dan pred dogodkom.

Vljudno vabljeni.

PRIJAVA

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:


Prenova stavb kulturne dediščine – primeri iz prakse

Prenova stavb kulturne dediščine – primeri iz prakse

PRIJAVA

Vsebina

Spremljevalni dogodek je namenjen strokovnjakom s področja načrtovanja in izvedbe celovite prenove stavb

in bo potekal hibridno v sredo, 5. oktobra 2022, med 10:00 in 13:00  v okviru sejma Ambient-Dom plus v dvorani FORUM na Gospodarskem razstavišču na Dunajski cesti 18 v Ljubljani

ali

v e- obliki oz. preko ZOOM-a in terenskega ogleda prenove stavbne dediščine.

Prenova stavb kulturne dediščine je izziv za projektante, nadzornike, izvajalce, investitorja, finančne ustanove in tudi spomeniško službo. Tovrstne stavbe se namreč med seboj zelo razlikujejo in prenova ne poteka po enotnem receptu. Kljub sprejemu »Smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine« se odpirajo številne dileme, ovire in posodobljene ali nove tehnično-tehnološke rešitve s strokovnega kot tudi finančnega in okoljskega vidika.

Na dogodku bo najprej orisan pomen dobre usposobljenosti stroke v procesu prenove stavbnega fonda s prikazom primerov dobre prakse v tujini. Z uvajanjem upoštevanja načel trajnostnih vidikov gradnje in prenove v vseh fazah, t.j. od idejne zasnove do načrtovanja, izvedbe, rabe stavbe do končne odstranitve stavbe in reciklažo odsluženih materialov, proizvodov, naprav in drugih elementov stavbe, so zahteve po specialnih znanjih in uporabi sodobnih orodij vse bolj pomembni za doseganje podnebno energetskih ciljev. Kako in na kakšen način zasledujemo in izvajamo pri nas sprejete cilje iz strateških in drugih sprejetih aktov in ali smo pripravljeni na gradnjo trajnostnih stavb?

Predstavljen bo tudi primer izmenjave izkušenj in znanj s področja skoraj ničenergijskih stavb, ki lahko služi kot smernica za podobno izmenjavo na področju prenove stavb kulturne dediščine. Predstavljeni primer se izvaja v okviru evropskega strateškega partnerstva grozdov za odličnost, projekta “Strengthening clusters Management Activities and Running Trans-national for implementation of nearly Zero Energy Buildings – SMART4NZEB” in pilotnega programa ClusterXchange.

V drugem sklopu bodo predstavljeni strateški in drugi dokumenti na ravni EU in pri nas, povezani s prenovo stavb kulturne dediščine. Dotaknili se bomo tudi vprašanja glede dopustnih ukrepov na teh stavbah in v kolikšni meri lahko prispevajo tovrstne stavbe k razogljičenju do leta 2050 ter pastmi in izzivi, s katerimi se srečujemo pri načrtovanju in izvedbi ter tudi rabi prostorov in bivanju. Vsaka prenova je svojevrsten izziv za vpletene deležnike, saj ima vsaka stavba svoje zakonitosti, zahteve in omejitve.

Po krajših predstavitvah po potekala razprava z udeleženci z izmenjavo znanj, izkušenj in mnenj, kjer bomo preverili:

 • ali sledimo trendom in novosti v procesu prenove stavb kulturne dediščine,
 • kakšne so izkušnje prenove stavb v tujini,
 • kako pristopati pri tovrstnih prenovah in način implementacije dobre prakse,
 • katere so naloge upravljavca, lastnikov, odločevalcev, stroke in države,
 • kje so pasti in priložnosti pri prenovah v luči financiranja,
 • kakšne so izkušnje z že izvedenimi prenovami ter
 • katera znanja in veščine potrebujemo pri spodbujanju, načrtovanju, financiranju in spremljanju izvedbe prenove.

Po razpravi bo organiziran voden ogled prenove stavbne dediščine z orisom načrtovanih in izvedenih ukrepih, izzivih in ovirah in mehanizmih financiranja naložbe. Po končanem ogledu si bodo udeleženci lahko ogledali sejma Ambient in Dom plus.

Vljudno vabljeni vsi, ki ste sodelovali pri uspešnih izvedbah prenove stavb oziroma tovrstne projekte načrtujete.

Posebej k udeležbi in izmenjavi izkušenj pri prenovi stavb vabimo slušatelje usposabljanj za celovito prenovo stavb v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.trajnostnagradnja.si).

Program

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 Pozdravni nagovor Tadej Volarič, MOP
10:05 Usposobljenost stroke za celovite prenove* Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

10:15 Primer mednarodne izmenjave znanj s področja sNES – program ClusterXchange * Andrei Popescu, Asociatia Cluster Pro-nZEB
10:30 Zakonodajni in strokovni okvir prenove stavb kulturne dediščine Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
11:00 Izzivi pri prenovi stavbne dediščine v praksi Neva Jejčič, GI ZRMK
11:15 Požarna varnost na stavbah kulturne dediščine Milan Hajdukovič, SZPV
11:25 Razprava
11:40 – 13:00 Ogledi prenove stavbne dediščine na terenu Neva Jejčič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

* Predstavitvi bosta potekali v angleškem jeziku, simultano prevajanje ni zagotovljeno.

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka predhodno prijavite najkasneje do 4. oktobra 2022 preko spletne prijave TUKAJ.

Dogodek bo potekal v živo, z možnostjo spremljanja v e-obliki preko Zoom povezave, ki bo prijavljenim udeležencem posredovana dan pred dogodkom.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na delavnici pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.

Vljudno vabljeni.

PRIJAVA

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:


Prenova stavb - prikaz primerov dobre prakse

Prenova stavb - prikaz primerov dobre prakse

Dogodek je namenjen strokovnjakom s področja načrtovanja in izvedbe celovite energetske prenove stavb

Sejem MEGRA, petek, 22. aprila 2022, 10:00 -13:30, dvorana 2 na sejmišču Pomurski sejma v Gornji Radgoni, vstop prost.

Na poti v podnebno nevtralno družbo je eden izmed korakov čim hitrejše razogljičenje stavbnega fonda, saj so stavbe velik generator toplogrednih plinov v celotni življenjski dobi. Prenova stavb z upoštevanjem vidikov trajnostne gradnje je eden izmed ključnih pogojev za dosego zastavljenega cilja in ključen mehanizem blaženja podnebnih sprememb.

Na dogodku bodo predstavljeni strateški in drugi dokumenti na ravni EU in pri nas, povezani z razogljičenjem stavb, ter pastmi in izzivi, s katerimi se srečujemo pri načrtovanju in izvedbi celovitih energetskih prenov. Vsaka prenova je svojevrsten izziv za vpletene deležnike, saj ima vsaka stavba svoje zakonitosti, zahteve in omejitve.

VABILO

PRIJAVAZOOM PREDAVANJE

Program dogodka:

petek, 22. april 2022 – 10:00 – 13:30

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 O prenovi in razogljičenju stavb Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

10:40 Spodbude Eko sklada Primož Krapež in Tea Pristolič,

Eko sklad

11:00 Energetska učinkovitost in visoka stopnja oskrbe z energenti z vidika energetske krize in vojne v Ukrajini Mag. Vekoslav Korošec,

GZS –  Združenje za inženiring

11:30 Razogljičenje energetike P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
12:15 Primera celovite energetske prenove javnih stavb Marko Rojs in Tomaž Robič,

ENERGAP

13:15 – 13:30 Razprava z druženjem Neva Jejčič, GI ZRMK
                                           Zaključek              
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka predhodno prijavite najkasneje do 21. aprila 2022 preko spletne prijave TUKAJ.


Tuji primeri celovite prenove - H2020 HEART

Tuji primeri celovite prenove - H2020 HEART

EU projekt HEART Obzorje 2020 (https://heartproject.eu/) predlaga način enostavne celostne prenove večstanovanjskih objektov in razvija programsko orodje (platforma v oblaku) za podporo strokovnjakom pri fazah odločanja pri prenovi stavb in upravljanju z energijo.

Prenova vključuje večnamenske montažne fasadne sisteme, univerzalne fotovoltaične ploščice (PV strešnike), visoko učinkovit zalogovnik toplote s fazno spremenljivimi snovmi v plastičnih kroglicah, pametne ventilatorske konvektorje, toplotno črpalko in krmilnik.

Spodnja posnetka predstavljata prenovo demonstracijskih objektov v Lionu (Francija) in Bagnolu (Italjia).


Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije s poudarkom na OVE pri energijski prenovi stavb (U5-3)

Termin
5., 6. in 7. april 2022

Namenjeno
Predstavnikom lokalnih skupnosti, širši strokovni javnosti.

Udeležba na dogodku je za vse udeležence brezplačna. Število mest je omejeno.

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

Tokratno usposabljanje z oznako U5-3 obravnava predvsem prehod na obnovljive vire energije (OVE) pri energetski prenovi stavb s poudarkom na interakciji stavbe in sistemov za doseganje celovitih učinkov prenove. Predstavili bomo smernice in zakonodajo na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) za stavbe v Sloveniji in njihovo umestitev v nastajajoče strateške usmeritve Evrope (Fit for 55) in sveta (COP26), pa tudi prostorsko zakonodajo in vidike prostorskega načrtovanja pri umeščanju OVE v prostor. Podrobneje bomo obravnavali implementacijo Uredbe o samooskrbi z električno energijo in komplementarne tehnologije za rabo OVE, shranjevanje energije in transformacijo v primerne oblike. Dotaknili se bomo izzivov in priložnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije in poglobili znanje in vedenje o oskrbi z energijo v prihodnje. Usposabljanje bo vsebinsko zaokroženo s podporno shemo, izkušnjami pri investicijah v OVE, možnostmi njihovega financiranja, vidikom požarne varnosti in poročanjem po Uredbi o upravljanju z energijo v javnih stavbah.
V spletni učilnici usposabljanja bodo imeli udeleženci dostop do gradiva, dodatnih informacij, virtualnega druženja in vabil na vsakoletna tematska srečanja. Prav tako bo v spletni učilnici omogočeno ocenjevanje kakovosti usposabljanja.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE posebno pozornost namenjamo večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju energijske prenove in možnosti integracije novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov za kakovostno prenovo stavb.
V ta namen je po zaključku usposabljanja v spletni učilnici predvideno preverjanje znanja. Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili usposabljanje, prejmejo potrdilo, s katerim bodo obogatili svoj portfelj znanj in veščin, pridobljenih v okviru neformalnega izobraževanja.

Vabilo na usposabljanje U5-3

Program

Usposabljanje z oznako U5-3 obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

 

 1. dan: torek, 5.april 2022
Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:00 – 8:20 Registracija udeležencev
08:20 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

08:50 Pozdravni nagovor Tadej Volarič, MOP
08:55 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
09:00 Spopadanje s klimatskimi spremembami: Fit for 55

in COP26

P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
10:00 – 10:15 Odmor
10:15 Celovita prenova stavb za skoraj ničenergijske stavbe (sNES) Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

11:15 Zakonodaja in novosti s področja URE in OVE ter aktualni finančni mehanizmi s poudarkom na

Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz OVE

Mag. Erik Potočar, MzI
12:00 Prezračevanje stavb (posnetek) Ob. zasl. prof. dr. Peter Novak
13:00 -13:45 Odmor za kosilo
13:45 Podporna shema OVE – kako pridobiti državno pomoč? Mag. Alenka Domjan,

Agencija za energijo

14:15– 15:00 Interaktivni del Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 

 1. dan: sreda, 6. april 2022
Ura Naslov predavanja Predavatelj
08:20 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
08:30 Sistem urejanja prostora in umeščanje proizvodnih naprav za izkoriščanje OVE v prostor Barbara Radovan
09:30 Vplivi OVE na podobo naselij in krajine: pomen celovitega načrtovanja Asist. dr. Tadej Bevk,

Biotehnična Fakulteta Univerze v Ljubljani

10:15 – 10:30 Odmor
10:30 Perspektive toplotnih črpalk Franci Marovt, Kronoterm
11:15 Vodik – možnosti shranjevanja energije in zelenitve plinovodov Prof. dr. Iztok Golobič,

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

12:00 Tehnologije za rabo OVE in stroškovni vidik P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
13:00 – 13:45 Odmor za kosilo
13:45 Požarna varnost pri menjavi energenta in fotonapetostnih sistemih Gregor Kušar, SZPV in Komplast
14:45-15:30 Interaktivni del Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 

 

 1. dan: četrtek, 7.april 2022
Ura Naslov predavanja Predavatelj
08:00 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
08:05 Izkušnje pri naložbah v OVE Mag. Janez Grošelj, Alfi skladi
09:00 Povečanje deleža OVE za oskrbo stavb – primeri Mag. Jure Vetršek,

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

10:00 – 10:15 Odmor
10:15 Podporna shema za OVE (stanje in plani) Iztok Gornjak, Borzen
10:45 Primeri investicij na občinskem nivoju s poudarkom na OVE Boštjan Krajnc, Kssena
11:30 Izkušnje pri poročanje po Uredbi o upravljanju z energijo v javnih stavbah Staš Kos, LEAG
12:15-13:00 Interaktivni del in zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Največje število udeležencev na posameznem usposabljanju je 30.

Kreditne točke IZS in ZAPS

Pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS za udeležbo na usposabljanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS za udeležbo pridobijo 3 kreditne točke, sklop C (Tehnologija, materiali in tehnika), v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.

Usposabljanje poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, akcija C2.2 Krepitev sposobnosti za prehod v nizkoogljično družbo.