Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb, sejem Megra, 8. marec 2023, med 10:00 in 14:00, dvorana 2

PRIJAVA

Vabilo na delavnico Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb v sredo, 8. marca 2023, med 10:00 in 11:40 v dvorani 2 v okviru sejma MEGRA na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni.

Stavbe imajo dolgo življenjsko dobo in so velik generator toplogrednih plinov. Pri prenovi stavb analiziramo energijske in druge kazalnike, ki imajo velik vpliv na ogljični odtis v celotni življenjski dobi. Pri tem upoštevamo poleg investicijskih stroškov tudi stroške upravljanja, uporabe, servisiranja, vzdrževanja in končne razgradnje vključno z recikliranjem in odpadki. Za doseganje zastavljenih ciljev in želene ravni kakovosti prenove je nujna vzpostavitev mehanizma zagotavljanja kakovosti z uvedenim sistemom kontrole kakovosti v vseh fazah prenove, tj. od načrtovanja do izvedbe.
Med instrumente zagotavljanja višje kakovosti sodijo tudi okoljske certifikacijske sheme (npr. Modri Angel, Okoljska marjetica – EcoLabel, …), ki zasledujejo vidike trajnostne gradnje (okoljski, družbeni, finančni). V našem okolju je zagotavljanje višje kakovosti že več kot četrt stoletja podprto z nacionalnim okoljskim certifikatom Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko znak ZKG, ki ga nadgrajujemo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) v koordinaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE). Cilj dejavnosti je hitrejše razogljičenje stavbnega fonda, tako kot to predvidevajo zaveze ter strateški in drugi dokumenti na ravni EU in tudi pri nas.
Vzpostavitev novih, aktualiziranih kategorij znaka ZKG je še posebej ključna pri izbiri in naročilu blaga in storitev. Pri tem je pomemben razvoj priprave transparentnih elementov kakovosti z merili za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje ter vključitev pridobljenega certifikata ZKG za okoljsko prijaznejše produkte v javne razpise, npr. zeleno javno naročanje, in druge razpise, med pogoje za pridobitev finančnih sredstev in nepovratnih finančnih spodbud in nenazadnje tudi kot eno izmed dokazil pri okoljskih dajatvah in zavarovanju nepremičnine.
Kako daleč so na tem področju slovenski proizvajalci in dobavitelji? Ali imajo vpogled v okoljske vidike svojih produktov v celotni življenjski dobi? Kako poteka po njihovem mnenju dokazovanje in trženje tovrstnih produktov doma in v tujini? Smo pripravljeni na ta izziv?
Orisali bomo pomen upoštevanja okoljskih vidikov v luči podnebnih sprememb in s tem povezane prednosti za investitorja, uporabnika in ponudnika oz. proizvajalca ter pomenu znakov za okolje kot enemu izmed instrumentov zagotavljanja kakovosti pri razogljičenju stavb. Dotaknili se bomo priprave elementov kakovosti s prikazom postopka razvoja merili za vrednotenje oz. ocenjevanje z upoštevanjem okoljskih vidikov trajnostne gradnje v okviru certifikacijske sheme ZKG, več na spletni strani www.trajnostnagradnja.si/zkg/.

Program dogodka:

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 Pozdravni nagovor GI ZRMK in MOPE
10:05 Razogljičenje stavb Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
10:45 Nadgradnja razvoja znaka ZKG Neva Jejčič, GI ZRMK
11:00 Zeleno javno naročanje in znaki za okolje Janja Ribič, MOPE
11:20 Izzivi, potrebe, zahteve, izkušnje in predlogi za zagotavljanje kakovosti Vabljeni udeleženci
11:30 Razprava z zaključki
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Na dogodek vabljeni proizvajalci, dobavitelji in izvajalci blaga in storitev, javni in zasebni investitorji in finančne ustanove, projektanti in drugi deležniki, vpeti v proces gradnje in prenove.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka predhodno prijavite najkasneje do torka, 7. marca 2023, preko spletne prijave TUKAJ.

Po dogodku vabljeni ob 12. uri na slavnostno odprtje sejma MEGRA in podelitev zelenih znakov ZKG.

Vljudno vabljeni.

PRIJAVA

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z: