Termin
torek, 24. januarja, od 8.30 do 15.00 v e-obliki,
četrtek, 26. januarja, od 8.30 do 15.00 v e-obliki in 24,
torek, 31. januarja, od 9.00 do 14.30 hibridno (v živo in e-obliki)

Namenjeno
Izvajalcem, proizvajalcem, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava

Vsebina

Proizvajalci in ponudniki stavbnega pohištva so ključni spodbujevalci nakupa in vgradnje energijsko učinkovitega, predvsem pa do okolja prijaznega stavbnega pohištva, ki je ključ do uspešnih celovitih (trajnostnih, ničenergijskih in v prihodnje ničemisijskih) prenov stavb. Njihova dobra usposobljenost, kompetence ter dodatna znanja in veščine so temelj zaupanja investitorjev, lastnikov in uporabnikov stavb in tudi stroke. Javni skladi s finančnimi mehanizmi in javni investitorji z naročili tovrstnih izdelkov so ključeni spodbujevalci nakupa okoljsko prijaznejših izdelkov, kar pripomore h hitrejšemu razogljičenju stavb ter dvigu kakovosti bivalnega in grajenega okolja.

Celovitost načrtovanih ukrepov v procesu prenove stavb je povezana z ukrepi na ovoju stavbe in tehničnih sistemih. Eden izmed najpogostejših in tudi učinkovitih ukrepov na ovoju stavbe je menjava zunanjega stavbnega pohištva z energijsko učinkovitim, ki vključuje tudi sodobni način vgradnje. Poleg bistvenih lastnosti, navedenih v izjavah o lastnostih in CE oznakah ob upoštevanju sodobnih načel vgradnje, bi že morali pri nakupu izdelkov upoštevati tudi izpolnjevanje ključnih okoljskih lastnostih, opredeljenih v okoljskih produktnih deklaracijah oz. EPD-jih, ki so v tujini že vrsto standard pri javnih in drugih naročilih. Menjava oken in vrat pripomore poleg manjše rabe energije, nižjih stroškov obratovanja ter izboljšanju bivalnega in delovnega okolja tudi k zmanjšanju ogljičnega odtisa in posledično blaženju podnebnih sprememb ter višji kakovosti bivalnega/delovnega in grajenega okolja.

Na usposabljanju (U3-2) bo poudarek na okoljskih vidikih zunanjega stavbnega pohištva. Udeležencem bodo predstavljeni strateški dokumenti na ravni EU in Slovenije, zakonodaja in njene novosti, upoštevanje trajnostnih vidikov, okoljsko vzdržno vedenje, požarna varnost v luči novih tehnologij, posebnosti stavb kulturne dediščine, ključni prostorsko-načrtovalski vidiki s poudarkom na kakovosti notranjega in grajenega okolja, metode in orodja za izdelavo LCA analize in EPD, orodja za izračun ogljičnega odtisa in primeri dobre prakse doma in v tujini s prikazom prednosti zelenega nakupa na primeru oken z EPD ter digitalne knjižnice in pomen zagotavljanja kakovosti na primeru okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko znak ZKG.

Obravnavani okoljski vidiki oken in vrat s predstavitvijo metod in orodij oz. programske opreme, e-knjižnic, LCA, EPD in drugih ključnih elementov za večjo preglednost prenove stavb z vidika vplivov na okolje imajo bistveni vpliv na poti do hitrejšega razogljičenja stavbnega fonda do leta 2050. Pri tem je treba upoštevati vse vidike trajnostne gradnje v celotnem življenjskem ciklu vgrajenega proizvoda z vidika proizvajalca, investitorja in uporabnika.

Učno gradivo bo dostopno preko spletne učilnice, kjer bodo imeli udeleženci dostop do dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja in vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Usposabljanja obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

1. del – torek, 24. januar 2023 – 7,5 šolskih ur, e-oblika

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Splošni napotki z uvodom v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:10 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja

»LIFE IP CARE4CLIMATE«

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
9:10 – 9:15 Pozdravni nagovor Tadej Volarič, MOP
9:15 – 9:40 O oknih in vratih Neva Jejčič, GI ZRMK
9:40 – 10:00 Zakonodaja in novosti s področja URE in OVE Mag. Erik Potočar, MzI
10:00 – 10:15 Odmor
10:15 – 11:15 Precepi in dejavniki okoljsko vzdržnega vedenja Zasl. prof. dr. Marko Polič,

UL – FF

11:15 – 12:15 Trajnostna gradnja in okoljski vidiki oken  Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
12:15– 13:00 Odmor  za kosilo
13:00 – 14:00 Zeleno javno naročanje in okoljske deklaracije Janja Ribič, MOP
14:00 – 14:45 Novosti pri menjavi oken in vrat v luči nove zakonodaje Barbara Radovan, MOP
14:45 – 15:00 Interaktivna delavnica Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

2. del – četrtek, 26. januar 2023 – 7,5 šolskih ur, e-oblika

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:30 Stavbno pohištvo in kulturna dediščina Tatjana Adamič, ZVKDS
9:30 – 10:30 Okna in vrata v konceptu požarne varnosti Milan Hajdukovič, SZPV
10:30 – 10:45 Odmor
10:45 – 11:30 Sodobni principi načrtovanja prenove stavbne lupine Doc. dr. Vlatka Ljubanovič,

FA-UL

11:30– 13:00 Primer dobre prakse v Avstriji – Eco2soft in EPD* DI Mag. Cristina Florit,

DI Philipp Boogman, IBO

13:00 – 13:30 Odmor za kosilo
13:30– 14:30                  Tehnično-tehnološke lastnosti lesa in okoljski vidiki v primerjavi s PVC in kovinskimi profili Izr. prof. dr. Aleš Straže, UL – BF
14:30 – 15:00 Primer dobre prakse Tbd
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

3. del – torek, 31. januar 2023 – 6 šolskih ur – hibridno (v živo in e-obliki)

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:10 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 10:15 Označevanje ter vidiki CE in EPD stavbnih elementov Doc. dr. Katja Malovrh Rebec, ZAG
10:15 – 10:45 Primer dobre prakse – EPD za steklo* Jonathan Brunette,

Guardian glass

10:45 – 11:00 Odmor
11:00 – 12:15 Okna in vrata v povezavi z BIM načrtovanjem Gorazd Rajh, Pilon
12:15 – 13:00 Zagotavljanje kakovosti in okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu Neva Jejčič, GI ZRMK
13:00 – 13:45 Odmor za kosilo
13:45 – 14:15 Interaktivna delavnica Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
14:15 – 14:30

 

Zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

*Predavanje bo v angleškem jeziku, prevod ni zagotovljen.

Vsebinska priprava delavnice: Neva Jejčič, mag Miha Tomšič in izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl.

Usposabljanje je namenjeno predvsem proizvajalcem in ponudnikom stavbnega pohištva in strokovnjakom s tega področja ter javnim skladom in javnim investitorjem, ki so ključni spodbujevalci nakupa in vgradnje do okolja prijaznejših proizvodov.

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite najkasneje do ponedeljka, 23. januarja 2023. Za dodatne informacije prosimo, da nas kontaktirate preko e-pošte info@trajnostnagradnja.si.

Prijavljeni udeleženci bodo prejeli preko e-pošte podrobnejša navodila o vpisu v spletno učilnico, kjer so dostopne informacije o poteku usposabljanja, ZOOM povezava za on-line dostop do usposabljanja, učna gradiva, zaključno preverjanje znanja oz. izpit in druge koristne informacije.

Pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS za udeležbo pridobijo 3 kreditne točke – sklop B (Teorija in referenčna praksa) za prvi dan, in 2 kreditni točki – sklop B za vsak naslednji dan (skupaj največ 7 KT) v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin za udeležbo na vseh treh delih usposabljanja. Za udeležbo po posameznih dnevih pa se določi 2 kreditni točki za vsak dan posebej, vendar ne več kot 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin za prisotnost na vse treh delih usposabljanja skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z: