Znak kakovosti v graditeljstvu - ZKG

Znak kakovosti v graditeljstvu kot blagovno storitvena znamka označuje dobre in najboljše izdelke in storitve graditeljstva v Sloveniji.

Naročnikom in potrošnikom pomaga pri odločitvi za investicijo ali naročilo.

Prijaviteljem v postopku ocenjevanja pa omogoči primerjavo s konkurenco. S projektom Znak kakovosti v graditeljstvu želimo spodbuditi in usmerjati proizvajalce in izvajalce na trnovi poti h kakovosti, zadovoljstvu investitorjev in uporabnikov ter s tem tudi k poslovni uspešnosti.

Znak kakovosti v graditeljstvu

Znak kakovosti v graditeljstvu je neobvezni certifikacijski znak in blagovno storitvena znamka. Označuje izdelke in storitve, ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti.

Nizkoenergijska gradnja in prenova stavb, poraba obnovljivih virov energije, okolju prijazna in trajnostna gradnja, pa tudi uvajanje zelenega javnega naročanja na področju gradbeništva in gradenj predstavljajo ta trenutek enega največjih izzivov vsem udeleženim v procesu graditve, tako v domačem kot v mednarodnem merilu.

Pri trajnostni gradnji gre za globalno idejo, ki je že prodrla v zavest vsega sveta in človeštvo se začenja zavedati, da je od današnjega ravnanja odvisen njegov obstoj v prihodnosti. Tudi v Sloveniji si moramo prizadevati, da bi ustvarili čim bolj ugodne razmere za okolju prijazen način življenja.

K temu lahko ob ustrezni podpori veliko prispeva tudi slovensko gradbeništvo. Po tej poti mora odločno kreniti čim prej ter se povezovati predvsem na razvojnem in raziskovalnem področju.

In ne nazadnje –Trajnostna gradnja – se začne pri izbiri kakovostnih gradbenih elementov in storitev.

Seveda kakovost nikoli ni bila poceni. Nemogoče je pričakovati, da bo najkakovostnejši izdelek hkrati najcenejši. Zato je morda največji prispevek znaka kakovosti v graditeljstvu v tem, da je ob vsesplošni težnji po čim večjem zniževanju stroškov in cen, dosegel ohranitev ali celo izboljšanje splošne ravni kakovosti. Njegov vpliv je viden tudi pri tistih proizvajalcih in ponudnikih storitev, ki ga iz različnih razlogov niso prejeli, saj si v neizprosnem boju za tržne deleže prevelikega zaostajanja za nagrajeno konkurenco ne morejo privoščiti.

Prijava na javni razpis št. 1/2020

Več informacij in prijava

Za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje potencialni prijavitelji lahko prijavijo proizvode, storitve, naprave ali tehnologije, ki jih proizvajajo, tržijo ali izvajajo v Sloveniji.

Prijavitelj je proizvajalec, izvajalec ali pooblaščeni zastopnik, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanje storitev v Sloveniji.

Primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za posamezno področje oz. predmet. Dobitniki okoljskega priznanja znak kakovosti v graditeljstvu – ZKG, bodo imeli priložnost promovirati pridobljeno okoljsko priznanje ZKG v okviru sejmov ali drugih prireditvah.

Javni razpis je odprt do 11. novembra 2020.