Nadgradnja ZKG - “Znaka kakovosti v graditeljstvu” z novimi vsebinami v podporo razogljičenju stavbnega fonda

LOGOTIP ZKG

Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) že 25 let podpira dobre odločitve pri gradnji stavb v Sloveniji. Novi izzivi, potrebe in zahteve so botrovali odločitvi za njegovo nadgradnjo z novimi kategorijami ZKG kot podporo celoviti, trajnostni, brezogljični in skoraj nič-energijski prenovi stavb.
Znak kakovosti v graditeljstvu označuje proizvode in storitve, ki izpolnjujejo visoka, strokovno pripravljena in mednarodno primerljiva merila kakovosti. Pri pripravi meril sodelujemo s ključnimi strokovnjaki in organizacijami. Z nadgradnjo ZKG v podporo razogljičenju stavb izpostavljamo najboljše na področju, s sodobnimi merili za kakovost nakazujemo smernice razvoja.

Znak kakovosti v graditeljstvu

Znak kakovosti v graditeljstvu je neobvezni certifikacijski znak in blagovno-storitvena znamka. Označuje proizvode in storitve, ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti.

Skoraj nič-energijska gradnja in prenova stavb, poraba obnovljivih virov energije, okolju prijazna in trajnostna gradnja, pa tudi uvajanje zelenega javnega naročanja na področju graditeljstva in gradenj predstavljajo ta trenutek enega največjih izzivov vsem udeleženim v procesu graditve, tako v domačem kot v mednarodnem merilu.

Pri trajnostni gradnji gre za globalno idejo, ki je že prodrla v zavest vsega sveta in človeštvo se začenja zavedati, da je od današnjega ravnanja odvisen njegov obstoj v prihodnosti. Tudi v Sloveniji si moramo prizadevati, da bi ustvarili čim bolj ugodne razmere za okolju prijazen način življenja.

K temu lahko ob ustrezni podpori veliko prispeva tudi slovensko graditeljstvo. Po tej poti mora odločno kreniti čim prej ter se povezovati predvsem na razvojnem in raziskovalnem področju.

In ne nazadnje – Trajnostna gradnja – se začne pri izbiri kakovostnega blaga in storitev.

Seveda kakovost nikoli ni bila poceni. Nemogoče je pričakovati, da bosta najkakovostnejšo blago in storitev hkrati najcenejša. Zato je morda največji prispevek znaka kakovosti v graditeljstvu v tem, da je ob vsesplošni težnji po čim večjem zniževanju stroškov in cen, dosegel ohranitev ali celo izboljšanje splošne ravni kakovosti. Njegov vpliv je viden tudi pri tistih proizvajalcih in ponudnikih storitev, ki ga iz različnih razlogov niso prejeli, saj si v neizprosnem boju za tržne deleže prevelikega zaostajanja za nagrajeno konkurenco ne morejo privoščiti.

Prijava na javni razpis za pridobitev okoljskega certifikata Znak kakovosti v grediteljstvu

Več informacij in prijava

Za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje potencialni prijavitelji lahko prijavijo proizvode, storitve, naprave ali tehnologije, ki jih proizvajajo, tržijo ali izvajajo v Sloveniji.

Prijavitelj je proizvajalec, izvajalec ali pooblaščeni zastopnik, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanje storitev v Sloveniji.

Primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za posamezno področje oz. predmet. Dobitniki okoljskega priznanja znak kakovosti v graditeljstvu – ZKG, bodo imeli priložnost promovirati pridobljeno okoljsko priznanje ZKG v okviru sejmov ali drugih prireditvah.