Splošni in posebni pogoji

Splošni pogoji

Prijava

Kandidat se na usposabljanje prijavi v skladu z navodili v najavi usposabljanja. Usposabljanja so tematska in so glede na temo označena z oznakami od U1 do U6.

Udeležba na usposabljanju je za kandidate brezplačna. Usposabljanja potekajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007), ki je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Ob prijavi kandidat posreduje podatke, ki jih vnese v spletni prijavni obrazec,  organizatorju usposabljanja GI ZRMK. GI ZRMK podatke o udeležencih usposabljanj, udeležbi na dogodkih in izpitih hrani za namene evidence v povezavi z usposabljanjem in poročanja sofinancerjem v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE do zaključka projekta oz. zaključka sofinancerjevih pristojnosti.

Ob prijavi kandidat v spletnem prijavnem obrazcu lahko potrdi uporabo svojega e – poštnega naslova za prejemanje obvestil organizatorja o nadaljnjih dogodkih v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

S posredovanimi podatki je GI ZRMK dolžen ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ul RS, št. 94/07)) in jih pod nobenim pogojem ne sme posredovali tretjim osebam zunaj projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, razen nujnih tistim, ki opravljajo za GI ZRMK storitve, povezane z organizacijo usposabljanja.

Če se kandidat ne more udeležiti usposabljanja, na katerega se je prijavil, prosimo da o tem pisno obvesti organizatorja preko e- pošte info@trajnostnagradnja.si vsaj dva (2) delovna dneva pred začetkom usposabljanja, saj je število mest omejeno

Evidenca prisotnosti na usposabljanju in predavanjih

Organizator bo vse kandidate pred začetkom usposabljanja obvestil, v kakšni obliki se bodo izvajala predavanja.

Predavanja v živo: udeleženec dokazuje svojo prisotnost s podpisom na podpisnem listu, ki ga pripravi organizator usposabljanja.

Predavanja na daljavo (e-usposabljanje): udeleženec dokazuje svojo prisotnost s prijavo v spletno aplikacijo (npr. Zoom). Organizator usposabljanja vodi evidenco prisotnosti na podlagi seznama prijavljenih, zato se morajo udeleženci v spletno aplikacijo (npr. Zoom) prijaviti z imenom, priimkom in elektronskim naslovom.

Kandidati, ki bodo evidentirani na podpisnem listu (predavanja v živo) oziroma prijavljeni v spletni aplikaciji v skladu s prejšnjim odstavkom (e-usposabljanje), bodo lahko pridobili:

  • potrdilo o udeležbi na usposabljanju v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in/ali
  • potrdilo o uspešno zaključenem tridnevnem usposabljanju v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in/ali
  • potrdilo za namen pridobitve kreditnih točk stanovskih združenj.

Sestavni deli usposabljanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so prisotnost na predavanjih, prisotnost v spletni učilnici in zaključno preverjanje znanja.

Resničnost podatkov

Vsak udeleženec je odgovoren za pravilnost podatkov v prijavi. Če se kasneje ugotovi, da so bili podatki neresnični ali nepravilni, organizator GI ZRMK za morebitne zaplete ali nastale stroške ne odgovarja.

Izdaja potrdila o udeležbi na usposabljanju LIFE IP CARE4CLIMATE

Potrdilo o udeležbi na usposabljanju LIFE IP CARE4CLIMATE dobi tisti, ki:

  • se prijavi na usposabljanje in
  • se prijavi v spletno učilnico (navodila dobi ob prijavi na usposabljanje) in
  • je prisoten na predavanjih.

Izdaja potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju LIFE IP CARE4CLIMATE

Sestavni deli usposabljanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so prisotnost na predavanjih, prisotnost v spletni učilnici in zaključno preverjanje znanja.

Potrdilo o uspešno zaključenem tridnevnem usposabljanju pridobijo udeleženci, ki so:

  • vse tri dni prisotni na predavanjih in
  • uspešno opravijo zaključno preverjanje znanja.

S tem izkažejo usvojena znanja, veščine in kompetence na tematskem področju usposabljanja.

Zaključno preverjanje znanja

Zaključno preverjanje znanja je pisno in je objavljeno v spletni učilnici.

Udeleženci usposabljanja lahko pristopijo k zaključnemu preverjanju znanja trikrat (3 krat) v obdobju, ko ga vsakokrat opredeli organizator GI ZRMK. O odprtju izpita so udeleženci obveščeni po e-pošti. Izpit je uspešno opravljen, če udeleženec doseže 60 ali več odstotkov pravilnih odgovorov.

Pridobitev kreditnih točk IZS ali ZAPS

Pogoje za pridobitev kreditnih točk stanovskih združenj  organizator GI ZRMK objavi v posebnih pogojih vsakokratnega usposabljanja, na podlagi predhodne odločitve stanovskega združenja za vsakokratno usposabljanje.

Organizator GI ZRMK za potrebe dodeljevanja kreditnih točk stanovski organizaciji IZS in/ali ZAPS obvesti o udeležencih vsakokratnega usposabljanja (ob upoštevanju pogojev stanovskih organizacij).

Udeleženci usposabljanja za lastno evidenco prav tako prejmejo potrdilo o udeležbi na usposabljanju za potrebe pridobitve kreditnih točk na IZS ali ZAPS.

Splošna pravila so veljavna od 1.1.2021 za usposabljanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Posebni pogoji

Posebni pogoji bodo objavljeni za vsako usposabljanje posebaj.