Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje – prilagoditev evropskega okvira Level(s) za slovensko okolje (izvajalci: GI ZRMK, ZAG, MOP, MZI)

Obišči portal KTG

Nacionalni kazalniki trajnostne gradnje, ki nastajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bodo po pristopu usklajeni z evropskim sistemom Level(s) in vsebinsko prilagojeni nacionalnim okoliščinam graditve stavb. V projektu poteka priprava poenotenja izhodišč, podatkovnih virov in postopkov za določitev vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih želimo v največji možni meri navezati na nacionalno zakonodajo s področja graditve, na računske metode in programska orodja v našem prostoru ter na uveljavljene postopke, sprva predvsem načrtovanja in kasneje tudi gradnje stavb.
Kmalu bo alfa verzija kazalnikov TG na voljo za testno uporabo. V testiranje kazalnikov TG se lahko vključijo arhitekti, inženirji, gradbena industrija, investitorji, raziskovalci, študenti in vsi drugi zainteresirani strokovnjaki s področja graditve stavb. Poglobljeno poznavanje področja v tej fazi ni potrebno.

Razvoj nacionalnih kazalnikov poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2020-2026) Akcija 4.4 (izvajalci GI ZRMK; ZAG, MOP). Prvi dve leti sta namenjeni posvetovanju z deležniki (delavnice z javnim sektorjem, gradbeno industrijo, arhitekti in inženirji, raziskovalci, stanovskimi organizacijami, Eko skladom, ministrstvi ipd.) in pripravi alfa verzije trajnostnih kazalnikov v vključujočem procesu s ključnimi odločevalci, uporabniki in razvojniki. Kazalniki trajnostne gradnje (alfa verzija) bodo po predvidevanjih pripravljeni v sredini leta 2020 in bodo posredovani v testiranje zainteresiranim uporabnikom. S prvim testiranjem želimo preveriti uporabnost (posamičnih, nacionalno prilagojenih) kazalnikov v realnih projektih in vsebinsko opredeliti znanje, orodja, podatkovne baze, merila ipd., ki jih na nacionalni ravni potrebujemo ob adaptaciji Level(s); saj ni verjetno (stroški, licence, nacionalne posebnosti), da bi se vezali na katerega od znanih tržnih certifikacijskih sistemov. Za sodelujoče pri testiranju alfa verzije kazalnikov bomo pripravili uvodno usposabljanje. Testiranje alfa verzije bo trajalo 12 mescev in bo potekalo interaktivno, preko »podpornega okolja in e–platforme«. Podporno okolje za trajnostno gradnjo je bistveno za ovrednotenje kazalnikov, nastajalo bo v tesnem sodelovanju s strokovnjaki različnih področij, z namenom zagotoviti informacije in podatke za ovrednotenje izbranega kazalnika (npr. podatke za LCC, podatke iz EPD) in deliti potrebna znanja o metodah, orodjih, standardizaciji, napredku na področju (točka znanja). V drugem delu projekta bomo nadgrajene kazalnike TG uredili v sistem za vrednotenje, imenovan beta verzija, sledilo bo uravnoteževanje kazalnikov in testiranje že na pravih projektih, na podlagi razpisa MOP. Do leta 2026 tako načrtujemo polno delujoč sistem za vrednotenje trajnostne gradnje, nacionalno prilagojen in skladen z Level(s), podprt z usposabljanji deležnikov in z e-platformo znanj o trajnostni gradnji.

Razvojne aktivnosti bo spremljal usmerjevalni odbor akcije, kamor so vključeni odločevalci in ključni deležniki trajnostne gradnje (TG): IZS, ZAPS, MJU, SSRS, predstavniki industrije in shem za certificiranje trajnostne gradnje.

Kazalniki trajnostne gradnje