Kazalniki trajnostne gradnje - KTG

Obišči portal KTG

Kazalniki trajnostne gradnje so predstavljeni v izhodiščni slovenski študiji »Pregled sistema trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa«, ki sta jo v letu 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelala GI ZRMK in ZAG. Na podlagi rezultatov primerjave obstoječih mednarodnih sistemov ocenjevanja trajnostne gradnje in ocene možnosti prenosa posameznega sistema glede na slovensko zakonodajno okolje, so izdelovalci pripravili predlog nabora kriterijev ter predlog akcijskega načrt za vpeljavo sistema trajnostnih kazalnikov.

Razvoj nacionalnih kazalnikov poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2020-2026) Akcija 4.4 (izvajalci GI ZRMK; ZAG, MOP). Prvi dve leti sta namenjeni posvetovanju z deležniki (delavnice z javnim sektorjem, gradbeno industrijo, arhitekti in inženirji, raziskovalci, stanovskimi organizacijami, Eko skladom, ministrstvi ipd.) in pripravi alfa verzije trajnostnih kazalnikov v vključujočem procesu s ključnimi odločevalci, uporabniki in razvojniki. Kazalniki trajnostne gradnje (alfa verzija) bodo po predvidevanjih pripravljeni v sredini leta 2020 in bodo posredovani v testiranje zainteresiranim uporabnikom. S prvim testiranjem želimo preveriti uporabnost (posamičnih, nacionalno prilagojenih) kazalnikov v realnih projektih in vsebinsko opredeliti znanje, orodja, podatkovne baze, merila ipd., ki jih na nacionalni ravni potrebujemo ob adaptaciji Level(s); saj ni verjetno (stroški, licence, nacionalne posebnosti), da bi se vezali na katerega od znanih tržnih certifikacijskih sistemov. Za sodelujoče pri testiranju alfa verzije kazalnikov bomo pripravili uvodno usposabljanje. Testiranje alfa verzije bo trajalo 12 mescev in bo potekalo interaktivno, preko »podpornega okolja in e–platforme«. Podporno okolje za trajnostno gradnjo je bistveno za ovrednotenje kazalnikov, nastajalo bo v tesnem sodelovanju s strokovnjaki različnih področij, z namenom zagotoviti informacije in podatke za ovrednotenje izbranega kazalnika (npr. podatke za LCC, podatke iz EPD) in deliti potrebna znanja o metodah, orodjih, standardizaciji, napredku na področju (točka znanja). V drugem delu projekta bomo nadgrajene kazalnike TG uredili v sistem za vrednotenje, imenovan beta verzija, sledilo bo uravnoteževanje kazalnikov in testiranje že na pravih projektih, na podlagi razpisa MOP. Do leta 2026 tako načrtujemo polno delujoč sistem za vrednotenje trajnostne gradnje, nacionalno prilagojen in skladen z Level(s), podprt z usposabljanji deležnikov in z e-platformo znanj o trajnostni gradnji.

Razvojne aktivnosti bo spremljal usmerjevalni odbor akcije, kamor so vključeni odločevalci in ključni deležniki trajnostne gradnje (TG): IZS, ZAPS, MJU, SSRS, predstavniki industrije in shem za certificiranje trajnostne gradnje.

Kazalniki trajnostne gradnje