Termin
Druga polovica 2021

Namenjeno
Projektantom, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

Projektanti so ključni deležniki v procesu načrtovanja celovitih energijskih prenov stavb ter prepoznani kot pomembni spodbujevalci tovrstnih prenov. Njihova dobra usposobljenost, dodatna znanja in kompetence so temelj za zaupanje investitorjev in lastnikov oz. uporabnikov stavb

Usposabljanje bo naslovilo pomembne in mnogostranske učinke toplotne zaščite stavbnega ovoja pri celoviti energijski prenovi stavb, pri čemer bo poudarek na aktualnih temah v povezavi z okoljskim in kulturnovarstvenim vidikom. Projektanti bodo seznanjeni s sistematičnim načrtovanjem in spremljanjem izvedbe energijske prenove ovoja znotraj celovite energijske prenove stavb ter za zagotavljanje gospodarnosti naložb. Pridobili bodo nova znanja s področja varstva stavb kulturne dediščine in možnih omejitev, ki jih pri prenovi postavljajo režimi varstva, kar jim bo omogočilo bolje razumeti, pripraviti in voditi proces energijske prenove tovrstnih stavb.

Vsebina usposabljanja bo zajemala naslednja področja:

  • aktualne smernice energijske prenove stavbnega fonda.
  • različni sistemi toplotne zaščite stavbnega ovoja in njihove gradbenofizikalne posebnosti,
  • elementi tehnične kakovosti, okoljski in drugi trajnostni parametri.
  • vpliv na bivalno ugodje in energijsko učinkovitost, ekonomiko ter emisijo toplogrednih plinov prenovljenega stavbnega fonda.
  • posebnosti tega tematskega področja pri stavbah kulturne dediščine z upoštevanjem varovanih historičnih vrednot
  • prenova stavb kulturne dediščine kot element trajnostnega razvoja
  • pravila stroke v sodelovanju z industrijo pri načrtovanju in izvedbi
  • prikaz primerov slabe in dobre prakse.

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja ter vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z: