Termin U1-4
Torek, 3. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a, četrtek, 5. oktobra 2023, hibridno – v živo in preko ZOOM-a in v sredo, 11. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

Termin U1-5
Sreda, 4. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a, petek, 6. oktobra 2023, hibridno – v živo in preko ZOOM-a in v četrtek, 12. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

Namenjeno
Strokovnjakom v javnem sektorju, predstavnikom lokalnih skupnosti, ministrstev in njihovih organov, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Celovita prenova stavb za krepitev njihove odpornosti na ekstremne vremenske dogodke (U1-4 in U1-5)

Vsebina

Usposabljanje bo potekalo med 9:00 in 15:15, v torek, 3. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a, četrtek, 5. oktobra 2023, hibridno – v živo in preko ZOOM-a in v sredo, 11. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

V okviru usposabljanja je posebna pozornost namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju celovite prenove, ki je eden izmed ključev za čim hitrejše razogljičenje stavbnega fonda v našem okolju in možnosti integracije novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov.

Tokratno usposabljanje z oznako U1-4 naslavlja celovito prenovo stavb s poudarkom na krepitvi njihove odpornosti zaradi vse hujših ekstremnih vremenskih dogodkov, enemu izmed njih smo bili priča v začetku avgusta v večjem delu Slovenije, kjer je vodna ujma je pokazala vse razsežnosti škode in degradacije grajenega in naravnega okolja, npr. preobrazba rečnih strug, plazenje terena, uničenje rodovitne prsti, porušene stavbe, oskrba z vodo in elektriko in druge nujne gospodarske storitve. Zaradi obsežnejših in vse bolj uničujočih tovrstnih dogodkih, kot so neurja, vročinski valovi, suše, požari, plazovi in drugi pojavi, so bili na ravni EU in naše države sprejeti strateški in izvedbeni dokumenti.
Udeležencem bodo najprej orisane razsežnosti in resnost podnebnih sprememb, ki so vse hujše in vsako leto silovitejše. Predstavljeni bodo sprejeti strateški in izvedbeni dokumenti na nivoju EU in naše države, pa tudi izzivi in novosti na tem področju. Dotaknili se bomo temeljnih načel urejanja prostora in graditev, tudi stavb kulturne dediščine, ki imajo poseben status in režim zaščite in tudi možne ukrepe pri prenovi stavb in infrastrukturnih objektov (transportne poti, oskrba s pitno vodo in energijo, odvodnjavanje zalednih, meteornih in fekalnih vod, odvoz odpadkov) ter tudi zdravstvene vidike v luči podnebnih sprememb.

Odločevalci, prostorskih načrtovalci in strokovnjaki z relevantnih področji bodo predstavili trenutno stanje, prognoze in izzive, s katerimi se bomo že jutri srečali zaradi ekstremnih dogodkov ter tudi ukrepe za omilitev in preprečitev hujših posledic. Kako bomo v prihodnje krepili odpornost stavb, kateri mehanizmi in ukrepi so na voljo ter zakaj moramo razmišljati o širšem grajenem in naravnem okolju pri prenovi stavb.
Učno gradivo bo slušateljem dostopno preko spletne učilnice, kjer bodo imeli dostop do dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja in vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko tudi v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Usposabljanja obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

1. dan: torek, 3. oktober in sreda 4. oktober 2023, 7 šolskih ur, v e-obliki oz. preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:10 Uvod v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 9:15 Pozdravni nagovor Predstavnik MOPE
09:15 – 9:50 Uvodni nagovor

in predstavitev usposabljanja v okviru

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

9:50 – 10:45 Podnebne spremembe – vplivi na stavbe, grajeno in naravno okolje Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, UL BF
10:30 – 10:45 Odmor
11:00 – 11:30 Podnebne spremembe – urejanje prostora in graditev objektov Tbd, MNVP
11:30 – 12:00 Izzivi in novosti na področju URE in OVE Mag. Erik Potočar, MOPE
12:00 – 12:30 Osem meril visokokakovostne kulture gradnje Mag. Barbara Žižič Baumgartner, MK
12:30 – 13:30 Odmor  za kosilo
13:30 – 14:30 Celovita prenova stavb po trajnostnih merilih Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

14:30 – 15:00 Stavbe in ekstremni vremenski dogodki Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
15:00 – 15:15 Interaktivni del Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

2. dan: četrtek, 5. oktober in petek, 6.oktober 2023, 7 šolskih ur, hibridno – v živo in preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:10 Uvod v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 10:00 Urejanje prostora v prihodnje Dr. Maja Simoneti, IPOP
10:00 – 11:00 Urejanje voda Doc. dr. Primož Banovec, UL FGG VGI
11:00 – 11:15 Odmor
11:15 – 12:15 Urbani vodni krog Asist. dr. Matej Radinja, UL FGG IZH
12:15 – 13:00 Zemeljski plazovi Dr. Mateja Jemec Auflič, GeoZS
13:00 -13:45 Odmor za kosilo
13:45 – 14:15 Temeljenje in odvodnjavanje stavb Mag. Dušanka Brožič, GI ZRMK
14:15 – 15:00 Povečanje trdnosti in stabilnosti objektov Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
15:00 – 15:15 Interaktivni del Mag. Miha Tomšič,

Neva Jejčič, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 3. dan sreda , 11. oktober in četrtek, 12. oktober 2023, 7 šolskih ur, v e-obliki oz. preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj
09:00 – 9:10 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
09:10 – 9:30 Organizacijski ukrepi v primeru ekstremnih dogodkov Dr. Blaž Dolinšek, GI ZRMK
9:30 – 10:00 Podnebne spremembe in zdravstveni vidiki Prim. prof. dr. Ivan Eržen, NIJZ
10:00 – 10:50 Vlaga v stavbah Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
10:50 – 11:00 Odmor
11:00 – 11:20 Zaščita in reševanje stavb kulturne dediščine ob naravnih nesrečah Maja Jeglič, MK
11:20 – 12:00 Oskrba stavb z energijo in ukrepi ob ekstremnih dogodkih Dr. Rudi Vončina, EIMV
12:00 – 12:45 Primeri dobre prakse Robert Kus, MOL
12:45 – 13:30 Odmor  za kosilo
13:30 – 14:15 Preventivni in omilitveni ukrepi za povečanje požarne odpornosti grajenega in naravnega okolja Dr. Aleš Jug, SZPV
14:15 – 15:00 Praktični primeri rešitev poškodb na stavbah Tomaž Škerlep, GI ZRM
15:00 – 15:15 Interaktivni del z zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Neva Jejčič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

Prijava na usposabljanje

Število mest je omejeno. Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Zaradi dostopa do e-usposabljanja, spletne učilnice ter organizacije in izvedbe dogodka se je treba prijaviti preko spletne prijavnice na tej strani.

Vpis v spletno učilnico

Prijavljeni udeleženci prejmejo v e-poštni nabiralnik podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku predavanj v e-obliki preko e-pošte. Prosimo preverite tudi nabiralnik za vsiljeno/spam/nezaželeno pošto in označite, da je naša pošta varna.

Kreditne točke ZAPS in IZS

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 5 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z: