Prilagajanje gradnje in prenove stavb podnebnim spremembam

Dogodek bo potekal v sredo, 17. aprila 2024, med 9:00 in 12. uro v živo v dvorani 2 v okviru sejma MEGRA na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni in preko ZOOM-a.

V zadnjem obdobju se soočamo s podnebnimi spremembami, zaostrenimi geopolitičnimi, družbeno-ekonomskimi in okoljskimi razmerami. Zaradi tega so na ravni EU in naše države na področju graditeljstva sprejeti različni mehanizmi, usmerjeni v razogljičenje, vzpostavitev krožnosti v celotni gradbeni verigi in povečanju odpornosti stavb.
Na dogodku bodo orisane politike, zaveze in ukrepi za zeleni prehod – od povečanja odpornosti stavb do izboljšanja njihove energijske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije (OVE) in uvajanja krožnosti. Pojasnjena bo zakonodaja s stališča pridobitve upravnih dovoljenj pri posegih v prostor, prenovah stavb in namestitvi OVE naprav na/ob stavbi ter priložnosti in izzivi zelenega prehoda z arhitekturno-prostorskega in inženirskega gledišča. Predstavljeni bodo finančni mehanizmi Eko sklada in kontaktna točka OVE ter mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah EU v skladu z Uredbo EU 956/2023 – CBAM.

Vabilo

Celoten posnetek dogodka po posameznih predavanjih je na voljo spodaj.

 

Program spremljevalnega dogodka: sreda, 17. april 2024, med 9:00 in 12:00 uro v hibridni obliki:

Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
9:00 Prihod udeležencev z registracijo in vključitvijo v ZOOM
9:15 Stavbe v zelenem prehodu Neva Jejčič, GI ZRMK
URE in OVE Mag. Erik Potočar, MOPE
Odpornost stavb na ekstremne dogodke Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
Ukrepi krožnega razogljičenja graditvene verige vrednosti Jasmina Karba, MOPE
Upravna dovoljenja pri prenovah stavb in napravah OVE Marko Baša, UE Postojna
Grajeno okolje po meri ljudi Arh. Andrej Kalamar, Studio Kalamar
Načrtovanje stavb v luči podnebnih sprememb Eva Markun, Marbo okolje
»Obnovljiva krožnost« Prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
Učinkovita raba omrežij Mag. David Batič, Agencija za energijo
Kontaktna točka OVE Iztok Gornjak, Borzen
Subvencije in krediti za okoljske naložbe Valentin Odar, Eko Sklad
Ogljična prilagoditev na mejah EU Mag. Barbara Jančar Rozman, OOZ Kamnik
11:10 Okrogla miza – prilagajanje, izzivi in priložnosti gospodarstva na zeleni prehod:

predstavniki GZS in OZS ter prejemniki zelenega znaka ZKG

11:50 Razprava z zaključki
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.


NA SEJMU DOM 2023 PODJETJI SATLER in ROTO ECO PREJELI ZELENA OKOLJSKA CERTIFIKATA ZKG (Gradbenik 4/2023)

Na sejmu DOM 2023 v Ljubljani sta iz rok državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje, podnebje in energija mag. Uroša Vajgla znak ZKG prejela podjetje SATLER za “Sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva »SATLER«” in podjetje ROTO ECO za “Razvoj povoznega polietilenskega rezervoarja Roterrra drive”.

Pri razogljičenju stavb je eden izmed ključnih mahanizmov zagotavljanje kakovosti, ki ga pri nas podpira vsebinsko nadgrajeni zeleni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu.

Več v članku “Razogljičenje stavb in okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu” (Gradbenik 4 - 2023).


NA SEJMU MEGRA 2023 PODJETJI DULC in LUMAR IG PREJELI ZELENA OKOLJSKA CERTIFIKATA ZKG (Gradbenik 3/2023)

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE vsebinsko nadgrajeni znak ZKG za “razvojne dosežke zelenih tehnologij” sta na sejmu MEGRA 2023 podjetju DULC za “Implementacijo sistema Solinterra” in podjetju LUMAR IG za »Razvoj konstrukcijskih sistemov Lumar« podelili ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek, in predstavnica GI ZRMK, izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, nagrajencema pa je čestital predsednik uprave Pomurskega sejma, gospod Janez Erjavec.

Več informacij o prejemnikih zelega okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) in o nagrajenih razvojnih dosežkih zelenih tehnologij najdete v priloženem članku “Na sejmu MEGRA 2023 podeljena zelena okoljska certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu” (Gradbenik 3 - 2023).


Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb, sejem Megra, 8. marec 2023, med 10:00 in 14:00, dvorana 2

PRIJAVA

Vabilo na delavnico Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb v sredo, 8. marca 2023, med 10:00 in 11:40 v dvorani 2 v okviru sejma MEGRA na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni.

Stavbe imajo dolgo življenjsko dobo in so velik generator toplogrednih plinov. Pri prenovi stavb analiziramo energijske in druge kazalnike, ki imajo velik vpliv na ogljični odtis v celotni življenjski dobi. Pri tem upoštevamo poleg investicijskih stroškov tudi stroške upravljanja, uporabe, servisiranja, vzdrževanja in končne razgradnje vključno z recikliranjem in odpadki. Za doseganje zastavljenih ciljev in želene ravni kakovosti prenove je nujna vzpostavitev mehanizma zagotavljanja kakovosti z uvedenim sistemom kontrole kakovosti v vseh fazah prenove, tj. od načrtovanja do izvedbe.
Med instrumente zagotavljanja višje kakovosti sodijo tudi okoljske certifikacijske sheme (npr. Modri Angel, Okoljska marjetica – EcoLabel, …), ki zasledujejo vidike trajnostne gradnje (okoljski, družbeni, finančni). V našem okolju je zagotavljanje višje kakovosti že več kot četrt stoletja podprto z nacionalnim okoljskim certifikatom Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko znak ZKG, ki ga nadgrajujemo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) v koordinaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE). Cilj dejavnosti je hitrejše razogljičenje stavbnega fonda, tako kot to predvidevajo zaveze ter strateški in drugi dokumenti na ravni EU in tudi pri nas.
Vzpostavitev novih, aktualiziranih kategorij znaka ZKG je še posebej ključna pri izbiri in naročilu blaga in storitev. Pri tem je pomemben razvoj priprave transparentnih elementov kakovosti z merili za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje ter vključitev pridobljenega certifikata ZKG za okoljsko prijaznejše produkte v javne razpise, npr. zeleno javno naročanje, in druge razpise, med pogoje za pridobitev finančnih sredstev in nepovratnih finančnih spodbud in nenazadnje tudi kot eno izmed dokazil pri okoljskih dajatvah in zavarovanju nepremičnine.
Kako daleč so na tem področju slovenski proizvajalci in dobavitelji? Ali imajo vpogled v okoljske vidike svojih produktov v celotni življenjski dobi? Kako poteka po njihovem mnenju dokazovanje in trženje tovrstnih produktov doma in v tujini? Smo pripravljeni na ta izziv?
Orisali bomo pomen upoštevanja okoljskih vidikov v luči podnebnih sprememb in s tem povezane prednosti za investitorja, uporabnika in ponudnika oz. proizvajalca ter pomenu znakov za okolje kot enemu izmed instrumentov zagotavljanja kakovosti pri razogljičenju stavb. Dotaknili se bomo priprave elementov kakovosti s prikazom postopka razvoja merili za vrednotenje oz. ocenjevanje z upoštevanjem okoljskih vidikov trajnostne gradnje v okviru certifikacijske sheme ZKG, več na spletni strani www.trajnostnagradnja.si/zkg/.

Program dogodka:

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 Pozdravni nagovor GI ZRMK in MOPE
10:05 Razogljičenje stavb Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
10:45 Nadgradnja razvoja znaka ZKG Neva Jejčič, GI ZRMK
11:00 Zeleno javno naročanje in znaki za okolje Janja Ribič, MOPE
11:20 Izzivi, potrebe, zahteve, izkušnje in predlogi za zagotavljanje kakovosti Vabljeni udeleženci
11:30 Razprava z zaključki
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Na dogodek vabljeni proizvajalci, dobavitelji in izvajalci blaga in storitev, javni in zasebni investitorji in finančne ustanove, projektanti in drugi deležniki, vpeti v proces gradnje in prenove.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka predhodno prijavite najkasneje do torka, 7. marca 2023, preko spletne prijave TUKAJ.

Po dogodku vabljeni ob 12. uri na slavnostno odprtje sejma MEGRA in podelitev zelenih znakov ZKG.

Vljudno vabljeni.

PRIJAVA

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:


Znak kakovosti v graditeljstvu - razpis 2023

Objavljen je nov razpis Znak kakovosti v graditeljstvu 2023

Za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje v okviru certifikacijske sheme ZKG lahko prijavitelji prijavijo proizvod, storitev, napravo ali tehnologijo, ki jo proizvajajo, tržijo ali izvajajo v Sloveniji.
Prijavitelj je proizvajalec, izvajalec ali pooblaščeni zastopnik, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za proizvodnjo ali prodajo blaga in opravljanje storitev v Sloveniji.
Primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za posamezno področje.
Najboljši v svoji kategoriji in tisti, ki za najboljšimi zaostajajo za največ 10 odstotkov, prejmejo certifikat ZKG.
Certifikati Znak kakovosti v graditeljstvu, ZKG, bodo podeljeni na odmevnejših prireditvah. Predvidena je tudi dodatna promocija prejemnikov certifikata ZKG v okviru sejmov ali drugih javnih in strokovnih prireditev, na katerih sodeluje GI ZRMK.

Javni razpis bo predvidoma odprt do 10. novembra 2023.

VEČ

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata

PRIJAVA

Vsebina

Vabilo na delavnico Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata v četrtek, 6. oktobra 2022, med 10:30 -12:30 v okviru sejma Ambient-Dom plus v dvorani FORUM na Gospodarskem razstavišču na Dunajski cesti 18 v Ljubljani in v e- obliki oz. preko ZOOM-a.

Okna in vrata sodijo med zunanji ovoj stavbe in so eden izmed ključnih elementov na poti v podnebno nevtralno družbo. Pri tem niso pomembne le njihove energijske in druge lastnosti, temveč tudi čim manjši ogljični odtis, kar je tudi eden izmed korakov na poti do čim hitrejšega razogljičenja stavbnega fonda, kot to predvidevajo zaveze ter strateški in drugi dokumenti na ravni EU in tudi pri nas.

Stavbno pohištvo ima namreč dolgo življenjsko dobo, proizvodi pa se lahko glede na njihove funkcionalno-tehnične lastnosti, energijske kazalnike, ogljični odtis in primernost na krožni življenjski cikel (delež recikliranih surovin, ponovno uporabo, reciklabilnost) med seboj lahko precej razlikujejo. Zato je vzpostavitev te nove kategorije Znaka kakovosti v graditeljstvu oz. na kratko ZKG še kako aktualna in ključna pri izbiri in nakupu oken in vrat. Nadgradnja razvoja novih kategorij se izvaja v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) z namenom čim hitrejšega razogljičenja stavbnega fonda s poudarkom na zagotavljanju višje kakovosti.

Pri tem je ključen razvoj priprave transparentnih elementov kakovosti z merili za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje in tudi samoocenjevanje ter vključitev pridobljenega certifikata ZKG za okoljsko prijaznejša okna in vrata v javne razpise, npr. Zeleno javno naročanje, in druge razpise, pogojev za pridobitev finančnih sredstev in nepovratnih finančnih spodbud, npr. Eko sklada, in tudi za potrebe okoljskih dajatev in zavarovanje nepremičnine.

Kako daleč so na tem področju slovenski proizvajalci in dobavitelji stavbnega pohištva oz. oken in vrat? Ali razpolagajo z vpogledom v okoljske lastnosti njihovega proizvoda? Kako poteka po njihovem mnenju dokazovanje in trženje tovrstnih proizvodov doma in v tujini? So pripravljeni

Orisali bomo pomen pridobitve okoljskih lastnosti proizvodov v luči podnebnih sprememb, prednostih za investitorja, uporabnika, ponudnika oz. proizvajalca in pomenu priprave elementov kakovosti s podrobnimi merili za vrednotenje oz. ocenjevanje oken in vrat z upoštevanjem okoljskih vidikov trajnostne gradnje v okviru certifikacijske sheme ZKG, več na spletni strani www.trajnostnagradnja.si/zkg/, in upoštevanju certifikata ZKG v javnih in drugih razpisih.

Program

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:30 Pozdravni nagovor GI ZRMK in MOP
10:35 Trajnostna gradnje – okoljske lastnosti Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
11:00 Nadgradnja razvoja nove kategorije ZKG Neva Jejčič, GI ZRMK
11:15 Izzivi, potrebe, zahteve, izkušnje in predlogi za novo kategorijo ZKG – okoljske lastnosti  oken in vrat Vabljeni udeleženci
12:10 – 12:30 Razprava z zaključki
Moderator: mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Na dogodek vljudno vabljeni proizvajalci stavbnega pohištva, javni in zasebni investitorji in finančne ustanove, še posebej Eko sklad, projektanti in drugi deležniki, ki ste sodelovali pri uspešnih izvedbah prenove stavb oziroma tovrstne projekte načrtujete.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka predhodno prijavite najkasneje do srede, 5. oktobra 2022, preko spletne prijave TUKAJ.

Dogodek bo potekal v živo z možnostjo spremljanja v e-obliki preko Zoom povezave, ki bo udeležencem posredovana dan pred dogodkom.

Vljudno vabljeni.

PRIJAVA

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:


Prenova stavb kulturne dediščine – primeri iz prakse

Prenova stavb kulturne dediščine – primeri iz prakse

PRIJAVA

Vsebina

Spremljevalni dogodek je namenjen strokovnjakom s področja načrtovanja in izvedbe celovite prenove stavb

in bo potekal hibridno v sredo, 5. oktobra 2022, med 10:00 in 13:00  v okviru sejma Ambient-Dom plus v dvorani FORUM na Gospodarskem razstavišču na Dunajski cesti 18 v Ljubljani

ali

v e- obliki oz. preko ZOOM-a in terenskega ogleda prenove stavbne dediščine.

Prenova stavb kulturne dediščine je izziv za projektante, nadzornike, izvajalce, investitorja, finančne ustanove in tudi spomeniško službo. Tovrstne stavbe se namreč med seboj zelo razlikujejo in prenova ne poteka po enotnem receptu. Kljub sprejemu »Smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine« se odpirajo številne dileme, ovire in posodobljene ali nove tehnično-tehnološke rešitve s strokovnega kot tudi finančnega in okoljskega vidika.

Na dogodku bo najprej orisan pomen dobre usposobljenosti stroke v procesu prenove stavbnega fonda s prikazom primerov dobre prakse v tujini. Z uvajanjem upoštevanja načel trajnostnih vidikov gradnje in prenove v vseh fazah, t.j. od idejne zasnove do načrtovanja, izvedbe, rabe stavbe do končne odstranitve stavbe in reciklažo odsluženih materialov, proizvodov, naprav in drugih elementov stavbe, so zahteve po specialnih znanjih in uporabi sodobnih orodij vse bolj pomembni za doseganje podnebno energetskih ciljev. Kako in na kakšen način zasledujemo in izvajamo pri nas sprejete cilje iz strateških in drugih sprejetih aktov in ali smo pripravljeni na gradnjo trajnostnih stavb?

Predstavljen bo tudi primer izmenjave izkušenj in znanj s področja skoraj ničenergijskih stavb, ki lahko služi kot smernica za podobno izmenjavo na področju prenove stavb kulturne dediščine. Predstavljeni primer se izvaja v okviru evropskega strateškega partnerstva grozdov za odličnost, projekta “Strengthening clusters Management Activities and Running Trans-national for implementation of nearly Zero Energy Buildings – SMART4NZEB” in pilotnega programa ClusterXchange.

V drugem sklopu bodo predstavljeni strateški in drugi dokumenti na ravni EU in pri nas, povezani s prenovo stavb kulturne dediščine. Dotaknili se bomo tudi vprašanja glede dopustnih ukrepov na teh stavbah in v kolikšni meri lahko prispevajo tovrstne stavbe k razogljičenju do leta 2050 ter pastmi in izzivi, s katerimi se srečujemo pri načrtovanju in izvedbi ter tudi rabi prostorov in bivanju. Vsaka prenova je svojevrsten izziv za vpletene deležnike, saj ima vsaka stavba svoje zakonitosti, zahteve in omejitve.

Po krajših predstavitvah po potekala razprava z udeleženci z izmenjavo znanj, izkušenj in mnenj, kjer bomo preverili:

  • ali sledimo trendom in novosti v procesu prenove stavb kulturne dediščine,
  • kakšne so izkušnje prenove stavb v tujini,
  • kako pristopati pri tovrstnih prenovah in način implementacije dobre prakse,
  • katere so naloge upravljavca, lastnikov, odločevalcev, stroke in države,
  • kje so pasti in priložnosti pri prenovah v luči financiranja,
  • kakšne so izkušnje z že izvedenimi prenovami ter
  • katera znanja in veščine potrebujemo pri spodbujanju, načrtovanju, financiranju in spremljanju izvedbe prenove.

Po razpravi bo organiziran voden ogled prenove stavbne dediščine z orisom načrtovanih in izvedenih ukrepih, izzivih in ovirah in mehanizmih financiranja naložbe. Po končanem ogledu si bodo udeleženci lahko ogledali sejma Ambient in Dom plus.

Vljudno vabljeni vsi, ki ste sodelovali pri uspešnih izvedbah prenove stavb oziroma tovrstne projekte načrtujete.

Posebej k udeležbi in izmenjavi izkušenj pri prenovi stavb vabimo slušatelje usposabljanj za celovito prenovo stavb v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.trajnostnagradnja.si).

Program

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 Pozdravni nagovor Tadej Volarič, MOP
10:05 Usposobljenost stroke za celovite prenove* Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

10:15 Primer mednarodne izmenjave znanj s področja sNES – program ClusterXchange * Andrei Popescu, Asociatia Cluster Pro-nZEB
10:30 Zakonodajni in strokovni okvir prenove stavb kulturne dediščine Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
11:00 Izzivi pri prenovi stavbne dediščine v praksi Neva Jejčič, GI ZRMK
11:15 Požarna varnost na stavbah kulturne dediščine Milan Hajdukovič, SZPV
11:25 Razprava
11:40 – 13:00 Ogledi prenove stavbne dediščine na terenu Neva Jejčič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

* Predstavitvi bosta potekali v angleškem jeziku, simultano prevajanje ni zagotovljeno.

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka predhodno prijavite najkasneje do 4. oktobra 2022 preko spletne prijave TUKAJ.

Dogodek bo potekal v živo, z možnostjo spremljanja v e-obliki preko Zoom povezave, ki bo prijavljenim udeležencem posredovana dan pred dogodkom.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na delavnici pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.

Vljudno vabljeni.

PRIJAVA

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:


Prenova stavb - prikaz primerov dobre prakse

Prenova stavb - prikaz primerov dobre prakse

Dogodek je namenjen strokovnjakom s področja načrtovanja in izvedbe celovite energetske prenove stavb

Sejem MEGRA, petek, 22. aprila 2022, 10:00 -13:30, dvorana 2 na sejmišču Pomurski sejma v Gornji Radgoni, vstop prost.

Na poti v podnebno nevtralno družbo je eden izmed korakov čim hitrejše razogljičenje stavbnega fonda, saj so stavbe velik generator toplogrednih plinov v celotni življenjski dobi. Prenova stavb z upoštevanjem vidikov trajnostne gradnje je eden izmed ključnih pogojev za dosego zastavljenega cilja in ključen mehanizem blaženja podnebnih sprememb.

Na dogodku bodo predstavljeni strateški in drugi dokumenti na ravni EU in pri nas, povezani z razogljičenjem stavb, ter pastmi in izzivi, s katerimi se srečujemo pri načrtovanju in izvedbi celovitih energetskih prenov. Vsaka prenova je svojevrsten izziv za vpletene deležnike, saj ima vsaka stavba svoje zakonitosti, zahteve in omejitve.

VABILO

PRIJAVAZOOM PREDAVANJE

Program dogodka:

petek, 22. april 2022 – 10:00 – 13:30

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 O prenovi in razogljičenju stavb Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

10:40 Spodbude Eko sklada Primož Krapež in Tea Pristolič,

Eko sklad

11:00 Energetska učinkovitost in visoka stopnja oskrbe z energenti z vidika energetske krize in vojne v Ukrajini Mag. Vekoslav Korošec,

GZS –  Združenje za inženiring

11:30 Razogljičenje energetike P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
12:15 Primera celovite energetske prenove javnih stavb Marko Rojs in Tomaž Robič,

ENERGAP

13:15 – 13:30 Razprava z druženjem Neva Jejčič, GI ZRMK
                                           Zaključek              
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka predhodno prijavite najkasneje do 21. aprila 2022 preko spletne prijave TUKAJ.


Celovita prenova večstanovanjskih stavb s pristopom MedZEB

Celovita prenova večstanovanjskih stavb s pristopom MedZEB

Vsebina

Strokovni dogodek je namenjen stanovanjskim skladom, upravnikom večstanovanjskih stavb, etažnim lastnikom, lokalnim energetskim agencijam, energetskim svetovalcem, projektantom, proizvajalcem, ponudnikom storitev in drugim deležnikom, vpetim v prenovo stavb, in poteka v okviru projekta HAPPEN (2018-2021) iz programa Obzorje 2020, ki naslavlja celovito prenovo večstanovanjskih stavb. Več na https://medzeb-happen.eu.

Namen dogodka je seznaniti udeležence s spletno platformo oz. pristopom MedZEB in prikazati poskusno uporabo na pilotnem projektu, ki ga je prispeval Stanovanjski sklad Republike Slovenije. HAPPEN platforma je digitalna tržnica orodij, namenjenih povezovanju ponudbe in povpraševanja pri prenovi večstanovanjskih stavb, da bi razdrobljen trg prenove povezala v učinkovitejše verige in spodbudila prenovo stavb. Platforma je namenjena uporabnikom, ki želijo prenavljati svoje stavbe, in projektantom ter izvajalcem, ki željo razširiti svoja znanja, veščine in poslovne povezave. Namenjena je tudi vsem, ki lahko z boljšim poznavanjem trga prenove vplivajo na obsežnejše izvajanje celovite prenove stavb.

V okviru pristopa MedZEB je projekt HAPPEN razvil te glavne produkte:

  • Standardizirani »stroškovno optimalni paketi rešitev za prenovo« (POS), s katerimi želimo usmerjati snovanje prenove stavbe, da bi dosegli najboljšo energetsko učinkovitost ob najnižjih stroških; poleg tega se lahko paket rešitev POS HAPPEN izvaja tako v “enem koraku” (vse naenkrat), kot tudi postopoma – “korak za korakom”.
  • Inovativna finančna rešitev imenovana “prilagodljivo energetsko posojilo” (VEL), ki je bila izdelana za pomoč pri postopni energetski prenovi, kot izhaja iz POS, da bi zmanjšali začetno izpostavljenost vlagateljev visokim stroškom prenove, povečali prožnost intervencij in zmanjšali finančne stroške lastnikov stavb.

»MedZEB postopek in prostovoljna certifikacijska shema« (VCS) je jamstvo, da se bo celoten postopek prenove od samega začetka do zaključka izvajal v skladu s preglednimi zahtevami kakovosti. VCS je potrdilo o prihrankih energije, ki se na podlagi spremljanja kakovosti načrtovanja in izvedbe prenove dosežejo po izvedenih posameznih posegih, in se izdaja v vsaki fazi postopka prenove po korakih.

Program

Uvodni nagovor s predstavitvijo projekta HAPPEN Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Interaktivni del
Izkušnje investitorja pilotnega projekta Mag. Mojca Štritof Brus, Stanovanjski sklad RS
Klimatske spremembe in stavbe P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
Vidiki prenove Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Toplotna črpalka za večstanovanjske stavbe Luka Rednak, Kronoterm
Izzivi in ovire pri financiranju naložbe Neva Jejčič, GI ZRMK
Spodbude Eko sklada za večstanovanjske stavbe Tadeja Kovačič, Eko sklad
Zagotavljanje kakovosti Neva Jejčič, GI ZRMK
Razprava
Moderator: mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Udeležba na dogodku je brezplačna, kljub temu zaradi organizacije in izvedbe dogodka prosimo za predhodne prijave preko spletne prijave oz. povezave rb.gy/tlk9wj. Za spremljanje dogodka prejmejo prijavljeni udeleženci preko e-pošte povezavo za vstop v ZOOM spletno predavalnico.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS za udeležbo pridobijo 2 kreditni točki, sklop B (Teorija in referenčna praksa), v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z: