Termin
Prva polovica 2021

Namenjeno
Energetskim svetovalcem, energetskim managerjem, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

Usposabljanje naslavlja tehnične sisteme, njihovo učinkovitost in prehod na obnovljive vire energije (OVE) pri energijski prenovi stavb. Predstavljene bodo prednosti in pomanjkljivosti posameznih sistemov in virov energije, priporočljive tehnologije in primeri iz prakse. Udeleženci se bodo seznanili s strokovnim ozadjem vidikov, ki jih je pri prenovi tehničnih sistemov in pri prehodu na obnovljive vire energije treba preučiti. Dobra usposobljenost energetskih svetovalcev, njihove kompetence in dodatna znanja ter veščine so temelj za zaupanje lastnikov in uporabnikov stavb. Posebna pozornost je v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE namenjena večji prepoznavnosti usposobljenosti strokovnjakov in vplivu tega dejavnika na trgu.

Udeleženci bodo pridobili znanje in veščine na področju sistemov gretja, zračenja in klimatizacije pri prenovi stavb s poudarkom na obnovljivih virih energije pri energijski prenovi stavb v zvezi z aktualno zakonodajo, interakcijo stavbe, ovoja in sistemov za doseganje celovitih učinkov prenove, bivalnim ugodjem v prostorih in vplivu kakovosti zraka na zdravje uporabnikov, sistematičnim načrtovanjem in spremljanjem kakovosti izvedbe, analizo gospodarnosti naložb v sisteme, strokovnim ozadjem vidikov, ki jih je pri prenovi tehničnih sistemov in pri prehodu na obnovljive vire energije treba preučiti in tehnološkimi trendi pri oskrbi stavb s trajnostno energijo.

Gradiva bodo dostopna preko spletne učilnice, kjer bodo imeli udeleženci dostop do dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, do virtualnega druženja in do vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z: