Termin U6-5
19., 20., 21. in 22. december 2022

Namenjeno
Projektantom, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

Širša, energetska in protipotresna prenova stavb

Energijski kazalniki in izzivi nove generacije energetskih izkaznic

Usposabljanje bo potekalo v

  • ponedeljek, 19. decembra, od 8.30 do 15.00, e-oblika,
  • v sredo, 21. decembra, od 8.30 do 16.00, e-oblika,
  • torek, 20. december 2022, od 11:30 do 13:15, terenski ogled v živo
  • v četrtek, 22. decembra, od 9.30 do 11.00, e-oblika.

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

Niz tematskih usposabljanj U6 je namenjen strokovni javnosti, ki povezuje energetsko prenovo z drugimi pomembnimi vidiki kakovosti stavb, kot je potresna in požarna varnost, kakovost notranjega okolja, pametna pripravljenost stavbe in vidiki trajnostne gradnje. Smo v obdobju spreminjanja predpisov (PURES 2022), naslednje leto pričakujemo novo direktivo EPBD, na energetsko učinkovitost stavb gledamo drugače – v kontekstu številnih aktualnih izzivov za stavbni fond in na to se bomo morali odzvati tudi z novo generacijo energetskih izkaznic. Energetske izkaznice stavb so komunikacijska vez med stroko in uporabniki in pomemben dejavnik pri odločitvah za naložbe v prenovo. Na tokratnem usposabljanju predstavljamo rezultate projekta, ki se je ukvarjal z prihodnostjo energetskih izkaznic, H2020 U-CERT (https://u-certproject.eu/).

S tokratnim usposabljanjem naslavljamo izzive širše prenove stavb v luči pričakovanih novosti direktive EPBD in naše zakonodaje na področju URE in OVE s strateškimi odločitvami zaradi zaostrenih energetskih razmer. Ob tem je za naše okolje ključno tudi povečanje potresne in požarne odpornosti stavb, na kar je treba biti pozoren pri prenovi stavb. Usklajevanje razumevanja energijskih kazalnikov stavbe z evropskimi standardi v novem PURES za inženirsko stroko prinaša zahtevnejše računske postopke in težko pričakovane minimalne zahteve za skoraj ničenergijske stavbe, to pa obenem predstavlja izhodišče za naslednjo generacijo energetskih izkaznic pri nas.
Osnutek prenovljene Direktive EPBD predlaga med drugim gradnjo skoraj ničemisijskih stavb z vidika rabe energije (od leta 2027 dalje za javne stavbe in od leta 2030 za vse ostale stavbe), kar odpira prostor za obnovljive vire energije in nove oblike samooskrbe elektriko iz OVE. Po letu 2030 bo obvezen tudi izračun ogljičnega odtisa stavbe, skladno z metodologijo Level(s), pri čemer se upoštevajo emisije v celotnem življenjskem ciklu stavbe zaradi rabe energije in uporabljenih gradiv v stavbi.

V sklopu usposabljanja bodo predstavljeni tudi rezultati projekta U-CERT (Na poti do nove generacije k uporabnikom usmerjenega energetskega ocenjevanja in certificiranja s podporo EPB Centra). Ključni namen U-CERT je uvedba nove generacije shem certificiranja energetske učinkovitosti, ki bo stavbe vrednotila na celosten in stroškovno učinkovit način. Projekt U-CERT podpira preplet kakovosti in zanesljivosti z uporabo standardov EPB, razvitih v okviru mandata M/480; spodbuja razvoj in uporabo celostnih inovativnih rešitev, osredotočenih na uporabnike, vključno s pripravljenostjo na pametne sisteme in interakcije ljudi s stavbo (SRI); spodbuja in podpira končne uporabnike pri odločanju (npr. k celoviti prenovi), k bolj smiselnemu nakupu ter okrepil zaupanje z jasnimi koristmi in vpogledom v dodano vrednost stavb z uporabo energetskih izkaznic.

V zaključku so tretji dan usposabljanja predvideni še ogledi primerov dobre prakse energetsko prenovljene stavbe (UL Ekonomska fakulteta – ukrepi na sistemih in upravljanje z energijo) in stavbe v prenovi (večstanovanjska stavba v Ljubljani, kjer ta čas poteka energetska prenova).

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja ter vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice.

Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Program

Usposabljanje U6-5 obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

1. del: ponedeljek, 19. december 2022, – 8 šolskih ur, e-oblika

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Splošni napotki o usposabljanju Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:00 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
9:00 – 9:05 Pozdravni nagovor Dejan Zupanc, MOP
9:05 – 9:10 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 9:40 Novosti v zakonodaji s področja URE in OVE Mag. Erik Potočar, MzI
9:40 – 10:30 Kaj prinaša PURES 2022 Prof. dr. Sašo Medved, UL FS
10:30 – 10:40 Odmor
10:40 – 11:10 Energetske izkaznice stavb deset let kasneje Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
11:10 – 11:30 ePANACEA EPC* DIin Susanne Bruner-Lienhart, Energie Agentur Steiermark*
11:30 – 11:50 Pametna pripravljenost stavb – SRI* Sophie Dourlens-Quaranta, R2M Solution SAS*
11:50 – 12:40 Ogljični odtis in kazalniki trajnostne gradnje Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
12:40– 13:15 Odmor  za kosilo
13:15 – 14:00 Vidiki požarne varnosti pri prenovi stavb  Milan Hajdukovič, SZPV
14:00 – 14:45 Prenova stavb in povečanje potresne odpornosti Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
14:45 – 15:30 Samooskrba z energijo in digitalizacija Nejc Jamšek, NGEN
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 2. del – sreda, 21. december 2022, – 7,5 šolskih ur, e-oblika

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:00 Predstavitev vsebin U-CERT Mag. Jure Vetršek, IRI UL
9:00 – 9:45 Uvodno plenarno predavanje: novosti predloga EPBD in širši kontekst Mag. Jure Vetršek, IRI UL
9:45 – 10:00 Odmor
10:00– 11:45 Vidiki standardov, metodologij, indikatorjev in energetskih izkaznic – predstavitev EPB centra Mag. Jure Vetršek, IRI UL
11:45 – 12:30 Odmor za kosilo
12:30 – 13:40 Predstavitev konteksta U-CERT za uporabnike stavb Domen Bančič, IRI UL
13:40 – 14:20 Predstavitev programskega orodja U-CERT ‘Comparison and Calculation Toolkit for National Annexes Eva Zavrl, IRI UL
14:20 – 14:30 Odmor
14:30 – 15:00 Predstavitev orodij za ocenjevanje notranjega okolja ‘IAQ Score‘ in ‘Thermal Score Eva Zavrl, IRI UL
15:00 – 15:15 Interaktivni del in zaključek Mag. Jure Vetršek, IRI UL
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 3. del – torek, 20. december 2022, – 2,5 šolski uri, terenski ogled v živo

            Ura Terenski ogled stavbe Predavatelj
10:30 -10:45 Uvod v terenski ogled

Opomba: dvorana E v medetaži, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Dimičeva 13 v Ljubljani, brezplačno parkiranje je za udeležence zagotovljeno v garaži ali na zunanjih parkiriščih

Neva Jejčič, GI ZRMK
10:45-11:30 Odmor
11:30 – 13:15 Večstanovanjska stavba, Ljubljana, Bežigrad Neva Jejčič, GI ZRMK

 in četrtek, 22. december 2022, – 3 šolske ure, e-oblika

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:30 – 9:40 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:40 – 10:30 Zaključno plenarno predavanje: rezultati U-CERT in možne rešitve prenosa EPBD v nacionalno zakonodajo, postopki ocenjevanja energetske učinkovitosti stavb in certificiranja Mag. Jure Vetršek, IRI UL
10:30 -11:00 Interaktivni del z zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

* Predavanji bosta potekali v angleščini.

Prijava na usposabljanje

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka, predvsem pa dostopa do učnega gradiva, dodatnih informacij in izpita prijavite preko spletne prijavnice zgoraj najkasneje do ponedeljka, 19. decembra 2022.

Vpis v spletno učilnico

Prijavljeni udeleženci prejmejo v e-poštni nabiralnik podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku predavanj v e-obliki preko e-pošte. Prosimo preverite tudi nabiralnik za vsiljeno/spam/nezaželeno pošto in označite, da je naša pošta varna.

Kreditne točke ZAPS in IZS

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS za udeležbo pridobijo 3 kreditne točke, sklop B (Teorija in referenčna praksa), v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z: