Termin
24., 25. in 26. marec 2021

Namenjeno
Predstavnikom lokalnih skupnosti, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Širša, energetska in protipotresna prenova stavb

Usposabljanje bo potekalo v sredo, 24. marca, in četrtek, 25. marca 2021, med 9:00 in 15:30 ter v petek, 26. marca 2021, med 9:00 in 14:00 uro v e-obliki.

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

         
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu – www.care4climate.si

S tokratnim usposabljanjem (U6-2) naslavljamo izzive širše prenove stavb. Danes je poudarek predvsem na energijski prenovi, saj je ta zaradi mednarodnih podnebno energetskih zavez najbolj izpostavljena in tudi finančno podprta. Posledično se v praksi izvajajo le določeni ukrepi, prenova je neusklajena, nekatere bistvene zahteve ostajajo prezrte. V našem skupnem interesu je, da so stavbe v svoji celotni življenjski dobi tudi varne, učinkovite, uporabne in kakovostne. Gradbeni zakon določa te bistvene zahteve: mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba objektov ter kot osmo še trajnostno rabo naravnih virov.

Statična nosilnost in potresna odpornost sta gotovo med prvimi lastnostmi, na katere je treba opozoriti pri načrtovani prenovi. Kje so ovire, da utrditvi stavb in povečanju potresne odpornosti posvečamo premalo pozornosti? Ali v pomanjkanju sredstev, zakonodaji, organiziranosti akterjev, informiranosti investitorjev, znanju inženirjev ali preveč invazivnih, nedorečenih tehnoloških rešitvah? Kaj bi morali izboljšati, da bi bil stavbni fond ne le energijsko učinkovit in razogljičen, pač pa tudi varen, uporaben glede na namen in odporen na ostrejše razmere v okolju (vključno z naravnimi in drugimi nesrečami)?
Udeleženci se bodo seznanili z aktualno zakonodajo, politiko in strategijami ter z novostmi in izzivi na področju širše prenove stavb. Spoznali bodo usmeritve za prenovo, kjer se prioritete določajo na podlagi dobrega gospodarjenja s stavbami in stroškovne učinkovitosti ter z zadostitvijo vseh bistvenih zahtev za gradbene objekte, vključno z načeli varovanja kulturne dediščine. Pridobili bodo znanje o pomanjkljivosti stavb, problemih zaradi dotrajanosti, propadanja, nepravilnih detajlov izvedbe, pod-dimenzioniranosti stavb ter na drugi strani o dobri praksi širše prenove stavb, sistemskih rešitvah, sprožilcih in spodbujevalcih prenove pri nas in v sosednjih državah.

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja ter vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice.

Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Program

Usposabljanje z oznako U6-2 obsega 21 šolskih ur in poteka po programu:

Sreda, 24. marec 2021

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:15 Prijava udeležencev v e-usposabljanje
9:15 – 9:30 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
9:30 – 9:40 Pozdravni nagovor Tadej Volarič, MOP

Dr. Boris Sučić, IJS-CEU

9:40 – 9:45 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:45 – 10:30 Zakonodaja in novosti s področja URE in OVE ter aktualni finančni mehanizmi Mag. Erik Potočar, MzI
10:30 – 11:00 Prenova stavb po meri ljudi Izr. prof. Miha Dešman,

UL-FA/ZAPS

11:00– 11:15 Odmor 
11:15 – 12:00 Terminologija prenove Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
12:00 – 13:00 Prenova stavb in načela trajnostne gradnje Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
13:00 – 13:45 Odmor za kosilo
13:45 – 14:15 Stavbe kulturne dediščine in širša prenova Tatjana Adamič, ZVKDS
14:15 – 15:00 LMM – obnova stavbne kulturne dediščine Karel Pollak, MOL
15:00 – 15:30 Interaktivni del Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Četrtek, 25. marec 2021

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 –9:10 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 10:10 Ali je treba v Republiki Sloveniji krepiti potresno odpornost skupnosti? Prof. dr. Matjaž Dolšek,

UL- FGG

10:10 – 11:00 O potresu in prenovi stavb Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
11:00 – 11:15 Odmor   
11:15 – 12:30 Požarna varnost Milan Hajdukovič, SZPV
12:30 – 13:00 Dostopne in evakuacijske poti Mateja Gris, SZPV
13:00 – 13:45 Odmor za kosilo
13:45 – 14:15 Preventivno delovanje Civilne zaščite Robert Kus, MOL
14:15 – 15:15 Primeri sistemskih rešitev organizacije popotresne obnove doma in v tujini Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
15:15 – 15:30 Interaktivni del Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Petek, 26. marec 2021

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:10 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 10:00 Povezovanja energetske in potresne prenove na Hrvaškem in izkušnje po zadnjih potresih (predavanje bo potekalo v hrvaščini, prevod ni zagotovljen) Izr. prof. dr. Josip Atalić,  Izr. prof. dr. Mario Uroš in doc. dr. Marta Šavor Novak, Univerza v Zagrebu
10:00 – 10:45 Statična presoja pri prenovi stavb Mag. Anton Štampfl, GI ZRMK
10:45 – 11:30 Zagotavljanje kakovosti in doseganje visoke energetske učinkovitosti novih stavb in celovito prenovljenih starejših stavb Dr. Miha Praznik, GI ZRMK
11:15 – 11:30 Odmor
11:30 – 12:00 Spodbude Eko sklada za občine Tadeja Kovačič, Eko sklad
12:00 – 12:40 Napredni finančni mehanizmi za prenovo stavb Rajko Leban, GOLEA
12:40 – 13:15 Prenova stavbne dediščine v Tržiču Staš Kos, LEAG
13:15 – 13:45 Primer protipotresne utrditve in energetske prenove večstanovanjske stavbe Dr. Samo Gostič, dr. Blaž Dolinšek in Izr. Prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
13:45 – 14:00 Interaktivna del z zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

Neva Jejčič, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Prijava na usposabljanje

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka, predvsem pa dostopa do učnega gradiva, dodatnih informacij in izpita prijavite preko spletne prijavnice zgoraj najkasneje do ponedeljka, 22. marca 2021.

Vpis v spletno učilnico

Prijavljeni udeleženci prejmejo v e-poštni nabiralnik podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku predavanj v e-obliki preko e-pošte. Prosimo preverite tudi nabiralnik za vsiljeno/spam/nezaželeno pošto in označite, da je naša pošta varna.

Kreditne točke ZAPS in IZS

Pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS za udeležbo pridobijo 3 kreditne točke za vse tri dni oz. 2 kreditni točki za posamezen dan, sklop B (Teorija in referenčna praksa), v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS za udeležbo na usposabljanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.