Prenova stavb kulturne dediščine – primeri iz prakse

PRIJAVA

Vsebina

Spremljevalni dogodek je namenjen strokovnjakom s področja načrtovanja in izvedbe celovite prenove stavb

in bo potekal hibridno v sredo, 5. oktobra 2022, med 10:00 in 13:00  v okviru sejma Ambient-Dom plus v dvorani FORUM na Gospodarskem razstavišču na Dunajski cesti 18 v Ljubljani

ali

v e- obliki oz. preko ZOOM-a in terenskega ogleda prenove stavbne dediščine.

Prenova stavb kulturne dediščine je izziv za projektante, nadzornike, izvajalce, investitorja, finančne ustanove in tudi spomeniško službo. Tovrstne stavbe se namreč med seboj zelo razlikujejo in prenova ne poteka po enotnem receptu. Kljub sprejemu »Smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine« se odpirajo številne dileme, ovire in posodobljene ali nove tehnično-tehnološke rešitve s strokovnega kot tudi finančnega in okoljskega vidika.

Na dogodku bo najprej orisan pomen dobre usposobljenosti stroke v procesu prenove stavbnega fonda s prikazom primerov dobre prakse v tujini. Z uvajanjem upoštevanja načel trajnostnih vidikov gradnje in prenove v vseh fazah, t.j. od idejne zasnove do načrtovanja, izvedbe, rabe stavbe do končne odstranitve stavbe in reciklažo odsluženih materialov, proizvodov, naprav in drugih elementov stavbe, so zahteve po specialnih znanjih in uporabi sodobnih orodij vse bolj pomembni za doseganje podnebno energetskih ciljev. Kako in na kakšen način zasledujemo in izvajamo pri nas sprejete cilje iz strateških in drugih sprejetih aktov in ali smo pripravljeni na gradnjo trajnostnih stavb?

Predstavljen bo tudi primer izmenjave izkušenj in znanj s področja skoraj ničenergijskih stavb, ki lahko služi kot smernica za podobno izmenjavo na področju prenove stavb kulturne dediščine. Predstavljeni primer se izvaja v okviru evropskega strateškega partnerstva grozdov za odličnost, projekta “Strengthening clusters Management Activities and Running Trans-national for implementation of nearly Zero Energy Buildings – SMART4NZEB” in pilotnega programa ClusterXchange.

V drugem sklopu bodo predstavljeni strateški in drugi dokumenti na ravni EU in pri nas, povezani s prenovo stavb kulturne dediščine. Dotaknili se bomo tudi vprašanja glede dopustnih ukrepov na teh stavbah in v kolikšni meri lahko prispevajo tovrstne stavbe k razogljičenju do leta 2050 ter pastmi in izzivi, s katerimi se srečujemo pri načrtovanju in izvedbi ter tudi rabi prostorov in bivanju. Vsaka prenova je svojevrsten izziv za vpletene deležnike, saj ima vsaka stavba svoje zakonitosti, zahteve in omejitve.

Po krajših predstavitvah po potekala razprava z udeleženci z izmenjavo znanj, izkušenj in mnenj, kjer bomo preverili:

  • ali sledimo trendom in novosti v procesu prenove stavb kulturne dediščine,
  • kakšne so izkušnje prenove stavb v tujini,
  • kako pristopati pri tovrstnih prenovah in način implementacije dobre prakse,
  • katere so naloge upravljavca, lastnikov, odločevalcev, stroke in države,
  • kje so pasti in priložnosti pri prenovah v luči financiranja,
  • kakšne so izkušnje z že izvedenimi prenovami ter
  • katera znanja in veščine potrebujemo pri spodbujanju, načrtovanju, financiranju in spremljanju izvedbe prenove.

Po razpravi bo organiziran voden ogled prenove stavbne dediščine z orisom načrtovanih in izvedenih ukrepih, izzivih in ovirah in mehanizmih financiranja naložbe. Po končanem ogledu si bodo udeleženci lahko ogledali sejma Ambient in Dom plus.

Vljudno vabljeni vsi, ki ste sodelovali pri uspešnih izvedbah prenove stavb oziroma tovrstne projekte načrtujete.

Posebej k udeležbi in izmenjavi izkušenj pri prenovi stavb vabimo slušatelje usposabljanj za celovito prenovo stavb v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.trajnostnagradnja.si).

Program

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 Pozdravni nagovor Tadej Volarič, MOP
10:05 Usposobljenost stroke za celovite prenove* Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

10:15 Primer mednarodne izmenjave znanj s področja sNES – program ClusterXchange * Andrei Popescu, Asociatia Cluster Pro-nZEB
10:30 Zakonodajni in strokovni okvir prenove stavb kulturne dediščine Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
11:00 Izzivi pri prenovi stavbne dediščine v praksi Neva Jejčič, GI ZRMK
11:15 Požarna varnost na stavbah kulturne dediščine Milan Hajdukovič, SZPV
11:25 Razprava
11:40 – 13:00 Ogledi prenove stavbne dediščine na terenu Neva Jejčič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

* Predstavitvi bosta potekali v angleškem jeziku, simultano prevajanje ni zagotovljeno.

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka predhodno prijavite najkasneje do 4. oktobra 2022 preko spletne prijave TUKAJ.

Dogodek bo potekal v živo, z možnostjo spremljanja v e-obliki preko Zoom povezave, ki bo prijavljenim udeležencem posredovana dan pred dogodkom.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na delavnici pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.

Vljudno vabljeni.

PRIJAVA

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z: