Predmeti na voljo

Na tokratnem usposabljanju (U5-1), ki obravnava tehnične sisteme in prehod na obnovljive vire energije (OVE) pri energijski prenovi stavb, se bomo posvetili interakciji stavbe, ovoja in sistemov za doseganje celovitih učinkov prenove. Posvetili se bomo bivalnemu ugodju v prostorih in vplivu kakovosti zraka na zdravje uporabnikov. Obdelali bomo prednosti in pomanjkljivosti posameznih sistemov in virov energije, priporočljive tehnologije in primere iz prakse. Udeleženci se bodo seznanili s strokovnim ozadjem vidikov, ki jih je pri prenovi tehničnih sistemov in pri prehodu na obnovljive vire energije treba preučiti.

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja in vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili usposabljanje, prejmejo potrdilo, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Posebno pozornost v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE namreč namenjamo večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju energijske prenove in možnosti integracije novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov za kakovostno prenovo stavb

Upravniki stavb so v strateških dokumentih opredeljeni kot ključni deležniki in spodbujevalci celovitih energijskih prenov večstanovanjskih stavb. Upravljanje z nepremičninami že danes zahteva dobro, če ne kar vrhunsko usposobljenost in kompetence ter dodatna znanja in veščine, ki se refleksirajo tudi v zaupanju lastnikov / stanovalcev večstanovanjskih stavb do ponudnikov teh storitev.

Vloga upravnikov pri postopnem prehodu v brezogljično družbo je prepoznana tudi v integralnem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE (https://www.care4climate.si/sl) v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor. V akciji C2.2. so predvidena tridnevna brezplačna usposabljanja ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda. Niz usposabljanj je posebej namenjen upravnikom in njihovim strokovnjakom.

Tema tokratnega usposabljanja je višja kakovost celovite in hkrati tudi trajnostne prenove stavb s poudarkom na večji energetski učinkovitosti in rabi obnovljivih virov energije ter bivalnem ugodju.